Văn bản mới nhất
*53 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 *54 NGHỊ QUYẾT Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX *55 NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua cơ chế đầu tư trang thiết bị đồng bộ tại bộ phận giao dịch một cửa liên thông hiện đại cấp xã * NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2020 *Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021*Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021*Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021*Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND huyện, khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021*Nhận kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021*Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021*Nhận kết quả bầu chức vụ Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021*Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020*Thông qua đề án "Nâng cao chất lượng nuôi trồng thủy sản đến năm 2025"*Phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2018*Tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021*Kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh năm 2019*Nghị Quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2019*Nghị quyết về thông qua đề án đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020*Về cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020*Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện Cẩm Xuyên*Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế*Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng*Chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện*Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Xuyên 29/09/2017*Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện*Nghị quyết số 18 - NĐ/HĐND " Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIX " *Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ
STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 53/NQ-HĐND 53 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020
2 54/NQ-HĐND 54 NGHỊ QUYẾT Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX
3 55/NQ-HĐND 55 NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua cơ chế đầu tư trang thiết bị đồng bộ tại bộ phận giao dịch một cửa liên thông hiện đại cấp xã
4 56/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2020
5 162/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021
6 41/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
7 42/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
8 43/NQ-UBND Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND huyện, khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
9 44/NQ-HĐND Nhận kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
10 45/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
11 46/NQ-HĐND Nhận kết quả bầu chức vụ Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
12 47/NQ-HĐND Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020
13 48/NQ-HĐND Thông qua đề án "Nâng cao chất lượng nuôi trồng thủy sản đến năm 2025"
14 49/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2018
15 50/NQ-HĐND Tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021
16 30/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh năm 2019
17 31/NQ-HĐND Nghị Quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2019
18 32/NQ-HĐND Nghị quyết về thông qua đề án đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020
19 33/NQ-HĐND Về cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020
20 08/2017/QĐ-UBND Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện Cẩm Xuyên