STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 13/CĐ-PCTT Công điện về việc chủ động ứng phó với ATNĐ trên biển đông
2 1899/Tb-UBND TB số 1899 Tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm, giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018
3 970/TB-UBND  TB số 970 Tuyển dụng viên chức Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm năm 2018
4 956/KH-UBND  KH số 956/KH-UBND Tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm thuộc UBND huyện Cẩm Xuyên
5 03/tb-hđtd THÔNG BÁO Thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch hiểu biết dung về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với người tham dự xét tuyển viên chức năm 2017
6 3138/TB-UBND TB điều chỉnh thông tin thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Trung tâm ứng dụng KTKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi và Ban quản lý du lịch Thiên Cầm năm 2017 
7 3086/TB-UBND  TB Xét đặc cách giáo viên mầm non năm 2017
8 3055/Tb-ubnd TB Danh sách thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức các sự nghiệp trực thuộc năm 2017
9 4438/qđ-ubnd  QĐ thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi và Ban quản lý khu du lịch Thiên cầm năm 2017
10 3051/KH-UBND KẾ HOẠCH Xét đặc cách giáo viên mầm non năm 2017
11 02 - TB/HDST HUYỆN ỦY CẨM XUYÊN THÔNG BÁO Lịch sơ tuyển công chức, viên chức, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017