huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên: 145 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu/ năm

03/12/2013

  Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong năm 2013, huyện Cẩm Xuyên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bên cạnh đó người dân cũng đã nhận thức đầy đủ vai trò chủ thể của mình, chính vì vậy việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục đạt những kết quả khá toàn diện, rõ nét và từng bước vững chắc, đi vào chiều sâu trên tất cả các phương diện và 19 tiêu chí. Các chính sách hỗ trợ được triển khai khá đồng bộ, kịp thời, kết quả đạt khá cao so với toàn tỉnh, thực hiện Quyết định 24/2011/QĐ-UBND đạt gần 4 tỷ đồng, Quyết định 26/2012/QĐ-UBND dư nợ cho vay đạt hơn 110 tỷ đồng. 

                             Upload

       Đến nay toàn huyện có trên 145 mô hình sản xuất, bước đầu làm ăn có hiệu quả, trong đó có 30 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng /năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, nhất là giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và nhà văn hóa thôn. Các tiêu chí nông thôn mới đều có sự chuyển biến tích cực, dự kiến đến cuối năm 2013 xã Cẩm Bình đạt 19 tiêu chí về xây dựng NTM; 4 xã đạt 13-16 tiêu chí; 6 xã đạt 10-12 tiêu chí; 14 xã đạt 7-9 tiêu chí, không có xã đạt dưới 7 tiêu chí.

                                                                                                Tin: Hồng Phượng