huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin văn hóa xã hội

Tập huấn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới

12-03-2018

    Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức lớp Tập huấn hướng dẫn bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn và thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới cho 250 Cán bộ Lãnh đạo UBND, Mặt trận Tổ quốc và trưởng các Ban ngành đoàn thể các xã, thị trấn trên địa bàn. Dự hội nghị ở tỉnh có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên môi trường, Sở Khoa học công nghệ. Ở huyện có đại diện Hội nông dân, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện.

 


 Tập huấn hướng dẫn bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn
và thực hiện tiêu chí môi trường NTM

 

     Trong thời gian 1 buổi các học viên được chuyên viên Sở tài nguyên môi trường truyền đạt nội dung các Chuyên đề: Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong khu dân cư và phân loại rác tại nguồn; Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM trong đó:  Giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; Các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm; Hướng dẫn thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; Hướng dẫn công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sau phân loại; Các biện pháp triển khai thực hiện.

 


Giảng viên truyền đạt các nội dung tập huấn cho 250 hoc viên

 

     Thông qua lớp tập huấn nhằm mục đích cung cấp kiến thức phân loại rác tại nguồn, làm phân bón cho cây trồng, góp phần giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tăng tính chủ động và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

 

Ngọc Long – Thanh Huyền