huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Huyện Cẩm Xuyên quán triệt NQ TW 6 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

12-13-2017

     Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 12, Huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII cho đội ngủ cán bộ cốt cán từ huyện đến cơ sở. Tham dự về phía huyện có đồng chí Hà Văn Bình, Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí UVBTV, phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị  trực thuộc. Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể cấp xã.  Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp lên lớp. 

 


 Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII 

 

     Trong thời gian 1,5 ngày đội ngủ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở, các trường học trên địa bàn huyện đã tập trung nghiên cứu, thảo luận về những nội dung cơ bản của  Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “ Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW  về “ Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW  về “Công tác dân số trong tình hình mới”. 

 


Đồng chí Lê Văn Khánh, phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp lên lớp

 

     Xác định đây là 4 nghị quyết quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Vì vậy, để việc nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao, cùng với quán triệt chung, Huyện Cẩm Xuyên đã phân thành 10 tổ thảo luận theo 9 cụm xã, thị trấn và một cụm ở khối cơ quan. Nhằm đảm bảo việc thảo luận được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả sát thực, Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Xuyên đã phân công các đồng chí thường vụ về dự và chỉ đạo thảo luận tại các tổ.

 


Thảo luận tại tổ về nghị quyết TW 6

 

      Sau hội nghị cốt cán, trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu, huyện và các xã, thị trấn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung các Nghị quyết, đồng thời nghiên cứu, khảo sản để xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng lộ trình, đúng nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là những điểm mới, điểm cốt lõi trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

 

                                                Hồng Phượng – Đình Tuấn