huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2017

08-29-2017

      Hội đồng giáo dục QPAN huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh đối tượng 4 năm 2017 cho 280 học viên là cán bộ CNVC các cơ quan đơn vị và giáo viên các trường THPT trên địa bàn toàn huyện. D chỉ đạo lớp học ở tỉnh có đồng chí Đại tá Lê Ngọc Hương – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Thượng tá Trần Văn Hồng – UVBTV huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.

 


280 học viên là cán bộ CNVC các cơ quan đơn vị và giáo viên các trường THPT trên địa bàn toàn huyện đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh đối tượng 4 năm 2017.

 

      Trong thời gian 4 ngày các học viên đã được giảng viên, cán bộ trường Quân sự tỉnh và Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên truyền đạt 7 chuyên đề : Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại tronh tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các luật Quốc phòng, An ninh quốc gia; Luật nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, DQTV, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

 


          Kết thúc lớp học 100% học viên đạt khá, giỏi được cấp chứng chỉ.

 

      Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên nắm vững đường lối quan điểm của Đảng và nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh, góp phần hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

 

 

      Ngọc Long