huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Hội nghị hướng dẫn tổ chức lại, chuyển đổi, giải thể các HTX theo luật hợp tác xã năm 2012.

10-30-2015

     UBND huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Liên minh HTX tỉnh vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn tổ chức lại, chuyển đổi, giải thể các HTX theo luật HTX năm 2012 cho gần 200 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo UBND, công chức phụ trách lĩnh vực kinh tế tấp thể của 27 xã, thị trấn và đại diện hộ đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát kế toán của các HTX trên địa bàn toàn huyện

 


Hội nghị hướng dẫn tổ chức lại, chuyển đổi, giải thể các HTX theo luật HTX năm 2012

 

    Trong thời gian 1 ngày các đại biểu đã được lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh phổ biến 64 điều luật HTX do Quốc hội ban hành theo luật số 23/2012. Để các HTX hoạt động theo đúng luật tổ chức lại, chuyển đổi, giải thể HTX, lớp tập huấn cũng đã được phổ biến các hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ tổ chức lại, chuyển đổi,giải thể HTX hoạt động theo luật HTX năm 2012; So sánh, đánh giá, đối chiếu những nội dùng nào còn phù hợp, chưa phù hợp, cần điều chỉnh, sửa đổi theo luật HTX năm 2012; Đánh giá tài sản cố định các HTX tổ chức lại hoạt động theo luật HTX năm 2012; Kiểm kê vốn quỹ của các HTX tổ chức lại hoạt động theo luật HTX 2012; Xác định giá trị vật tư, sản phẩm hàng hóa thuộc vốn lưu động của HTX; Hiện trạng sử dụng đất và kiến nghị xử lý đối với HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp; Thống kê các khoản nợ phải thu và phải trả...

     Hội nghị hướng dẫn tổ chức lại, chuyển đổi, giải thể các HTX theo luật hợp tác xã năm 2012 nhằm giúp các HTX tổ chức lại HTX cho phù hợp. Hoạt động luật HTX góp phần đưa nền kinh tế tập thể ngày càng phát triển.

 

Ngọc Long – Phương Thảo