huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin trong nước

85 năm truyền thống lịch sử vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2015)

07-27-2015

     Năm 1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - tổ chức quan trọng hàng đầu nhằm tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, Chánh cương vắn tắtSách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. Nhân ngày Quốc tế đỏ 1 tháng 8 năm 1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1 - 8” lên án chiến tranh Đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Xô viết. Trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh và cả khi cuộc đấu tranh oanh liệt này bị kẻ thù dìm trong biển máu, những cán bộ tuyên truyền của Đảng vẫn gan góc chiến đấu, đưa đường lối của Đảng đến với quần chúng công nông, thắp lên trong họ niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản, vào thắng lợi ngày mai của Đảng, của dân tộc. Nhiều cán bộ tuyên truyền đã cùng đồng chí, đồng bào biến nhà tù Đế quốc thành trường học đấu tranh cách mạng; biến nhà máy, hầm mỏ, đồng ruộng, bản làng thành nơi rèn luyện ý chí chiến đấu, nơi gắn kết máu thịt mang tính sống còn giữa Đảng với nhân dân. Truyền thống vẻ vang đó tiếp tục được phát huy cao độ trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, động viên toàn Đảng, toàn dân ta nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, giữ vững bờ cõi thiêng liêng, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

    Trong suốt 85 năm qua, Đảng ta luôn coi công tác tuyên truyền, cổ động, khoa giáo là mặt trận hàng đầu, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ. Năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

    Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên được thành lập vào tháng 3/1930, đây là tiền đề để ngành Tuyên giáo của huyện ra đời. Từ khi thành lập đến nay, trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng đội ngũ cán bộ tuyên giáo của huyện luôn nỗ lực làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hoà chung vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các thế hệ cán bộ tuyên giáo Cẩm Xuyên luôn luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, trung thành với Đảng, tận tuỵ với nhân dân; quan tâm hướng về cơ sở, theo dõi nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội trên địa bàn; góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền.

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Khoa giáo
6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

 

      Phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, đứng trước yêu cầu của thời kỳ đổi mới, những năm qua hệ thống tuyên giáo huyện nhà luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt chức năng, vai trò tham mưu cho cấp ủy; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên với việc cập nhật thông tin tình hình mới. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các chuyên đề, chủ đề hàng năm tạo niềm tin và sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Từ những kết quả đó góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2010 - 2015, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tạo nền tảng, tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.              

     Nhìn lại chặng đường lịch sử suốt 85 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của ngành; tuy tên gọi, tổ chức bộ máy và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi; nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng ta trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục là thống nhất và xuyên suốt. Truyền thống vẻ vang của ngành được giữ vững, phát huy và ngày càng được bồi đắp phong phú thêm. Đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo ngày càng trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    Ôn lại Ngày Truyền thống Tuyên giáo của Đảng, là dịp để mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo Cẩm Xuyên càng tự hào về tuyền thống tốt đẹp của ngành, trân trọng những thành quả to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước đã vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo hôm nay lại phải càng phải nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm thiêng liêng của mình và nguyện xứng đáng là thế hệ tiếp nối viết tiếp trang sử truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng./.

 

        Tin, ảnh:   Nguyễn Siêu Cường, HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy