huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Công tác lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã đạt kết quả cao

03-10-2015

 

 

UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác lập kế hoạch phát triển KT-XH (MoSEDP) cấp xã năm 2015. Đồng chí  Nguyễn Thị Bảo Ngọc - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Nhận thức rõ việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng và thực hiện  kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, UBND huyện Cẩm Xuyên đã đưa nội dung này trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong chỉ đạo điều hành kế hoạch nhà nước. UBND huyện đã tổ chức nghiêm túc các buổi tập huấn cho cán bộ phụ trách cấp xã đồng thời quán triệt nhiệm vụ, phân công các phòng ban đơn vị theo dõi đánh giá hướng dẫn và giúp đỡ các xã, thị trấn một cách cụ thể trong việc cung cấp thông tin, định hướng kế hoạch phát triển theo từng lĩnh vực quản lý, nhằm tập trung chỉ đạo giúp đỡ cơ sở thực hiện đảm bảo khả thi kế hoạch.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

 Kết quả đến nay đã có 27/27 xã, thị trấn đã thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đáp ứng về nội dung và tiến độ yêu cầu. Nhìn chung các đơn vị xã, thị trấn đã bám sát nội dung sổ tay hướng dẫn xây dựng kế hoạch nên trình tự , nội dung hệ thống mẫu đảm bảo cơ bản đầy đủ. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đã được các xã, thị trấn xây dựng trên cơ sở xem xét, đánh giá ý kiến đề xuất của người dân, tình hình thực trạng của địa phương, phân tích các sản phẩm chủ lực ,phù hợp với nội dung chương trình xây dựng NTM, ưu tiên để xây dựng chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và định hướng của năm 2015.

Tại hội nghị tổng kết đã có nhiều ý kiến của các xã, thị trấn trao đổi chia sẽ bài học kinh nghiệm cũng như những hạn chế trong qúa trình triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận hội nghị đồng chí  Nguyễn Thị Bảo Ngọc – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu BCĐ cấp huyện duy trì nghiêm túc cán bộ chỉ đạo giúp đỡ cấp xã, thị trấn khi chưa kiện toàn lại BCĐ; thời gian tới tổ chức hội thảo trao đổi, tập huấn cho nhân dân, doanh nghiệp, HTX về nhận thức thị trường, chuỗi gia strij trong phát triên rsanr xuất, phát triển kinh tế gắn với nội dung chương trình xây dựng NTM. Đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, lãnh đạo các xã, thị trấn về phương pháp lập kế hoạch.

 

                 Hoài Thương - Minh Sơn