huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Cải cách hành chính

KH Triển khai thực hiện quyết định số 52/2017 /QĐ-UBND ngày 22/11/2017

KH 127/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Khắc phục các tồn tại trong công tác CCHC năm 2017

CV số 128/UBND-NV ngày 19/01/2018 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018

Kế hoạch số 3347/KH-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên