huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện Cẩm Xuyên

Quy định tại Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - TB&XH

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Thông tin

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND huyện Cẩm Xuyên