Văn bản mới nhất
*10 NQ Ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND huyện Cẩm Xuyên Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026*11 NQ về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện*12 NQ về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện*13 NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025*14 NQ về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021*NQ 03 Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026 *105 NGHỊ QUYẾT điều chỉnh bổ sung một số Nghị quyết chuyên đề trên lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2017-2020*107 NGHỊ QUYẾT Ban hành quy định về cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng NTM đô thị văn minh huyện Cẩm Xuyên năm 2021*94 NGHỊ QUYẾT V.v thông qua danh mục công trình, dự án lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cẩm Xuyên*88 NGHỊ QUYẾT V.v miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021*89 NGHỊ QUYẾT V.v miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 *90 NGHỊ QUYẾT V.v miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021*91 NGHỊ QUYẾT V.v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 *92 NGHỊ QUYẾT V.v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 * 93 NGHỊ QUYẾT V.v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung PHó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 *80 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch HĐND xã Cẩm Duệ khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 ông Hà Huy Kimphó CHủ tịch HĐND xã Cẩm Hà khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 * 81 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Cẩm Duệ khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 *82 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu- chi ngân sách năm 2018*83NGHỊ QUYẾT phê chuẩn quyết toán thu- chi ngân sách năm 2019* 84 NGHỊ QUYẾT điều chỉnh dự toán toán thu- chi ngân sách năm 2020*85 NGHỊ QUYẾT cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 * 86 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả miễn nhiệm PCT HĐND xã Cẩm Lạc khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 *87 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả bầu cử PCT HĐND xã Cẩm Lạc khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021*76 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm CHủ tịch HĐND xã Cẩm Minh khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Khánh Vĩnh*77 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả bầu cử CHủ tịch HĐND xã Cẩm Minh khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Xuân Lĩnh* 78 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm phó CHủ tịch HĐND xã Cẩm Hà khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 *79 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả bầu cử phó CHủ tịch HĐND xã Cẩm Hà khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 *75 NGHỊ QUYẾT V.v thông qua danh mục công trình,dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất nưm 2020* 71 Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chủ tịch HĐND xã Cẩm Hưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần văn Thỏa*72 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chủ tịch HĐND xã Cẩm Hưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đình Dũng* 73 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả miễn nhiệm PCT HĐND xã Cẩm Quan khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Thị Hà*74 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả cử PCT HĐND xã Cẩm Quan khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Vũ Thị Bích*75 NGHỊ QUYẾT V.v thông qua danh mục công trình,dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất nưm 2020*62 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Trung khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 ông Phạm Văn Nghĩa*63 Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Mỹ khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 ông Nguyễn Phi Niên*64 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Mỹ khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 bà Phan Thị Huyền*65 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chủ tịch HĐND xã Cẩm Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021cử Phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Mỹ khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 bà Phan Thị Huyền*66 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả miễn nhiệm phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Nam*67 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả bầu cử phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn văn Phòng*68 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả bầu cử chủ tịch HĐND xã Cẩm Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Nam*69 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả miễn nhiệm phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Thành khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Huy Trí*70 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả bầu cử phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Thành khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đình Long*Chỉ thị 16/CT-TTg về Thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19*Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19*57 NGHỊ QUYẾT Về việc chỉ định triệu tập kỳ họp thứ nhất sau sáp nhập, HĐND thị trấn Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2016-2021 *58 NGHỊ QUYẾT Về việc chỉ định triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND xã Yên Hòa nhiệm kỳ 2016-2021*59 NGHỊ QUYẾT Về việc chỉ định triệu tập kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Nam Phúc Thăng nhiệm kỳ 2016-2021*60 NGHỊ QUYẾT V.v xác nhận kết quả bầu chưc danh PCT UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 *61 NQ giao QĐ chủ trương đầu tư một số công trình, dự án thuộc thẩm quyền QĐ của HĐND huyện*61 NQ giao QĐ chủ trương đầu tư một số công trình, dự án thuộc thẩm quyền QĐ của HĐND huyện*61 NQ giao QĐ chủ trương đầu tư một số công trình, dự án thuộc thẩm quyền QĐ của HĐND huyện*51 NGHỊ QUYẾT V.v miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hà Huy Hải * 52 NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện*53 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 *54 NGHỊ QUYẾT Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX *55 NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua cơ chế đầu tư trang thiết bị đồng bộ tại bộ phận giao dịch một cửa liên thông hiện đại cấp xã * NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2020 *Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021*Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021*Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021*Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND huyện, khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021*Nhận kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021*Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021*Nhận kết quả bầu chức vụ Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021*Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020*Thông qua đề án "Nâng cao chất lượng nuôi trồng thủy sản đến năm 2025"*Phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2018*Tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021*Kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh năm 2019*Kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh năm 2019*Nghị Quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2019*Nghị quyết về thông qua đề án đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020*Về cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020*BC số 1177 công tác tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018* CV số 1048 tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc- Ngày tuyền thống thi đua yêu nước* KH số 891 Chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2018-2021*Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỹ kiệm các ngày lễ diễn ra trong tháng 4,5 * CV số 348 Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/1/2018 của TTCP về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai*CV số 271 Đăng ký sử dụng công báo in miễn phí *Thực hiện Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 23/10/2017 và Quyết định 51/QĐ-UBND ngày 05/1/2018 của UBND tỉnh*CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG về thực hiện Nghị quyết trung ương 6 của Đảng về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"*Chỉ đạo xử lý dứt điểm đơn khiếu nại của công dân xã Cẩm Sơn* KẾ HOẠCH Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm diễn ra trong Quý I năm 2018* KẾ HOẠCH Sản xuất nông nghiệp năm 2018*QĐ thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non năm 2017*Thông báo nội dung ôn tập, thời gian,địa điểm, sát hạch hiểu biết chung về trình độ, năng lực chuyên môn đối với người tham dự xét tuyển viên chức năm 2017*Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật*Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện Cẩm Xuyên*Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế*Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng*Chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện*Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Xuyên 29/09/2017*Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện*Nghị quyết số 18 - NĐ/HĐND " Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIX " *V/v Đăng ký tên miền Trang thông tin điện tử cấp xã*Đào tạo tin học cho CBCC cấp xã năm 2017*Thực hiện Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh " Quy định một số chnhs sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm * CV tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ IV( 21/4/2014-21/4/2017)*Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện dự án ứng dụng CNTT*Thông báo kết quả xét tuyển viên chức mầm non*BC kết quả kê khai, bồi thường thiệt hại, chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bợi sự cố môi trường biển (đến ngày 17/3/2017) * CV chấn chỉnh việc cưới, việc tang và lễ hội*Kế Hoạch kiểm tra hoạt động của hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn huyện năm 2017*Cv đăng ký đào tạo chuẩn kỹ năng CNTT cho CBCC cấp xã năm 2017* TB Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức thực hành trong kỳ tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc huyện Cẩm Xuyên*Cv báo cáo việc chi trả chế độ đặc thù và thay đổi, bổ sung chuyên trách công nghệ thông tin năm 2017*CV đôn đốc báo cáo việc chi trả chế độ đặc thù và thay đổi, bổ sung chuyên trách CNTT năm 2017*CV báo cáo chi trả chế độ và rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT* Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017* QĐ thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các trường mầm non* CV đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in*Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển và những nội dung ôn tập phục vụ cho xét tuyển giáo viên mầm non*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Đặng Quốc Hiền*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Đặng Quốc Hùng*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Đặng Quốc Hữu*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Đặng Quốc Sự*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Nguyễn Đình Nhiên*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Thái Xuân Tỵ*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình bà Võ Thị Quyền*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình bà Võ Thị Quyền*Kế hoạch kiểm tra liên ngành các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông và tệ nạn xã hội năm 2017*Cv Hỗ trợ kinh phí xây dựng Đài truyền thanh cơ sở*QĐ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và tệ nạn xã hội*Quyết Định thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và tệ nạn xã hội*CV tăng cường công tác QLNN về kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, Karaoke, internet, photocopy*CV thông báo dừng công tác đối với một số cộng tác viên báo Kinh tế nông thôn*KH tổ chức tuyên truyền trong quý I năm 2017*CV đề nghị hỗ trợ cài đặt mở rộng hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử I-Office đến UBND cấp xã*KH tuyên truyền cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2017*Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của huyện Cẩm Xuyên năm 2017* TB bổ sung thời gian nộp hồ sơ Tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc huyện Cẩm Xuyên năm 2016*TB công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016* TB tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc huyện Cẩm Xuyên năm 2016* TB kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2016* TB xác nhận đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã huyện Cẩm Xuyên năm 2016*BC tổng kết tình hình 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin*Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2016*QĐ thu hồi đất để thi công dự án nâng cấp, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Cẩm Xuyên*Về việc đảm bảo thông tin trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử* TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã cẩm Lạc để xây dựng trụ sở làm việc*QĐ Công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Cẩm Xuyen khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử*CV ứng dụng chữ ký số trong việc gửi nhận các văn bản điện tử*Về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong gửi nhận văn bản điện tử*Về việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin.*Về việc cập nhật danh sách Người phát ngôn *V/v tuyên truyền cảnh báo nâng cao cảnh giác đối với hình thức kinh doanh tiền điện tử Onecoin trên mạng internet *Về việc rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT *QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng của Trương Văn Sơn*QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng của Trần Văn Trường xã Cẩm Lĩnh *QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng của Trần Thị Duẫn xã Cẩm Lĩnh*QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng hộ ông Hoàng Xuân Khuể xã Cẩm Lĩnh* QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng hộ ông Trần Xuân Liễu xã Cẩm Lĩnh*QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng * QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Phạm Văn Hiếu* QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Nguyễn Văn Tự* QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Lê Đình Trung*QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Lê Huyên*QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Nguyễn Trường Tùng*TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đất để xây dựng hạ tầng kỷ thuật khu dân cư * TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỷ thuật khu dân cư*CV cung cấp thông tin về nhu cầu thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước* CV Giao báo cáo kết quả thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn 6 tháng cuối năm 2015* CV yêu cầu nộp hồ sơ thẩm định diện tích sản xuất lúa năm 2015*CV nộp danh mục đăng ký các dự án đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và lịch duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 * CV báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM*CV phê bình chậm triển khai rà soát hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo và hộ gia đình chính sách xã hội *CV đôn đốc báo cáo rà soát phúc tra số liệu điều tra lao động việc làm năm 2015* CV chuẩn bị các nội dung để thực hiện đóng cửa bãi rác tại Thị trấn Thiên Cầm* CV đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2016* TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư tại xã Cẩm Thịnh* TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư tại xã Cẩm Lạc* CV giao giải quyết đơn thư công dân Trần Thị Minh thôn 9 TT Cẩm Xuyên* CV giao giải quyết đơn thư công dân Nguyễn Tống Cần thôn 10 xã Cẩm Hưng* CV giao giải quyết đơn thư công dân Nguyễn Tống Cần thôn 10 xã Cẩm Hưng*QĐ kiện toàn BCĐ ứng dúng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước* QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng phân lô đất ở dân cư các thôn xã Cẩm Lĩnh* TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư* CV báo cáo các nội dung liên quan đến đơn kiến nghị của ông Nguyễn Trọng Dũng xã Cẩm Nhượng*TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng sang đất ở dân cư* Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Loan Thôn Đông Vịnh xã Cẩm Vịnh*CV hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và báo cáo công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2015*CV báo cáo hiện trang ứng dụng CNTT tại UBND cấp xã *CV công nhận kết quả xét tuyển HĐLĐ giáo viên mầm non năm học 2014-2015*CV tổ chức hội thi" Tuổi trẻ Cẩm Xuyên đồng hành cùng hàng Việt"*CV xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão *Kết luận về nội dung của ông Nguyễn Tống Cần trú tại thôn 10 xã Cẩm Hưng *Kế hoạch tuyên truyền đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh * Thông báo thời gian làm việc mùa hè và dịp nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ chiến thắng 30/4, nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5*Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện tiêu chí số 6, số 8 và số 16 trong xây dựng NTM* CV tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII* TB kết quả xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm học 2014-2015* QĐ giải quyết khiếu nại của ông Phan Xuân Đức xã Cẩm Thịnh*TB không thụ lý giải quyết đơn ông Nguyễn Văn Hoản xã Cẩm Lĩnh*QĐ kiện toàn Ban biên tập công thông tin điện tư huyện Cẩm Xuyên* Thông báo số 38 phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2015* QĐ thành lập hội đồng xét tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2014-2015* CV đẩy mạnh sử dụng tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn*Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ* TT đề nghị phê chuẩn kết quả tuyển dụng công chức cấp xã* CV bố trí trực cơ quan và báo cáo tình hình dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015* CV trả lời kiến nghị của ông Bùi Quang Hoán* Chỉ thị tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tổ cáo phục vụ đại hội Đảng các cấp,tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII* CV tăng cường thực hiện tấn công truy quét tội phạm* QĐ ban hành quy chế xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm học 2014-2015* CV hướng dẫn thực hiện Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND* Thông báo thời gian nghỉ tét Âm lịch năm 2015* Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm học 2014-2015*QĐ thành lập BCĐ cuộc vận động" Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam" và đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm sản xuất trong tỉnh giai đoạn 2015-2016*CV thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015* Thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2014*CV Tuân thủ quy định trong thực hiện thủ tục hành chính* QĐ ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 33/2011/QD-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh* CV đăng ký danh sách xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao xã, thôn*Về việc đôn đốc thực hiện Đề án Đài truyền thanh * CV tuyên truyền Dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại*CV tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh*TB thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa hiện đại của UBND huyện* QĐ giải quyết khiếu nại của ông Bùi Quang Hoán tổ dân phố 10 thị trấn Cẩm Xuyên* CV tuyên truyền chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Mùi*Thông báo 165 kết quả kỳ xét tuyển viên chức y tế năm 201*Thông báo thời gian dự phỏng vấn và nội dung giới hạn ôn tập kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014.*Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi xét tuyển công chức xã huyện Cẩm Xuyên năm 2014 *Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Mầm non năm 2014*Thông báo số 152/TB-UBND kết quả Kỳ thi xét tuyển cán bộ y tế xã năm 2014*CV đẩy mạnh thực hiện kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh*Thông báo 149/TB-UBND ngày 19/11/2014 tuyển dụng viên chức mầm non năm 2014*CV đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ và vận động tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh* CV thông báo đường dây nóng và cam kết thực hiện Quyết định 33/2011/QĐ-UBND* 62 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Trung khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 ông Phạm Văn Nghĩa*Nghị quyết số 19 - NĐ/HĐND " Về xây dựng NTM và đô thị văn minh huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2017 - 2020" *Nghị quyết Số 21 -NQ/HĐND " Về giám sát của HĐND huyện năm 2018"
STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 10/HĐND 10 NQ Ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND huyện Cẩm Xuyên Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
2 11/HĐND 11 NQ về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện
3 12/HĐND 12 NQ về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện
4 13/HĐND 13 NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025
5 14/HĐND 14 NQ về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021
6 03/NQ-UBBC NQ 03 Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026
7 105/HĐND 105 NGHỊ QUYẾT điều chỉnh bổ sung một số Nghị quyết chuyên đề trên lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2017-2020
8 107/HĐND 107 NGHỊ QUYẾT Ban hành quy định về cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng NTM đô thị văn minh huyện Cẩm Xuyên năm 2021
9 94/NQ-HĐND 94 NGHỊ QUYẾT V.v thông qua danh mục công trình, dự án lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cẩm Xuyên
10 88/NQ-HĐND 88 NGHỊ QUYẾT V.v miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
11 89/NQ-HĐND 89 NGHỊ QUYẾT V.v miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
12 90/NQ-HĐND 90 NGHỊ QUYẾT V.v miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
13 91/NQ-HĐND 91 NGHỊ QUYẾT V.v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
14 92/NQ-HĐND 92 NGHỊ QUYẾT V.v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
15 93/NQ-HĐND 93 NGHỊ QUYẾT V.v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung PHó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
16 80/NQ-HĐND 80 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch HĐND xã Cẩm Duệ khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 ông Hà Huy Kimphó CHủ tịch HĐND xã Cẩm Hà khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
17 81/NQ-HĐND 81 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Cẩm Duệ khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
18 82/NQ-HĐND 82 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu- chi ngân sách năm 2018
19 83/NQ-HĐND 83NGHỊ QUYẾT phê chuẩn quyết toán thu- chi ngân sách năm 2019
20 84/NQ-HĐND 84 NGHỊ QUYẾT điều chỉnh dự toán toán thu- chi ngân sách năm 2020