LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 6 Tuần 39 Năm 2022

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

Lịch tiếp theo trong ngày

Thời Gian Nội dung Thành phần Địa điểm
16:30 GM 406 Làm việc với hợp tác xã môi trường phân loại , thu gom, vận chuyển rác Lãnh đạoUBND huyện, Hội liên hiệp phụ nữa huyện, Phòng TN-MT; các phòng liên quan Phòng họp gác 2 - Cơ quan UBND huyện
14:30 GM 407 làm việc công ty gạch ngói Cầu Họ Sở TNMT, Sở Tư Pháp, Lãnh đạo UBND huyện, Phòng TNMT huyện Phòng họp gác 2 - Cơ quan UBND huyện
07:30 409 GM Hội nghị bổ cứu: việc thực hiện các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo các Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021, số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh và số 82/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện; công tác dồn điền đổi thửa và công tác giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 Lãnh đạoUBND huyện; Các phòng, ban , ngành, chủ tịch UBND các xã thị trấn Hội trường liên cơ - UBND huyện