Văn bản mới nhất
*Công văn về việc cho ý kiến góp ý đối với dự thảo kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND tỉnh*CV lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2022*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)*Góp ý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)* V/v góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán*Công văn góp ý kiến dự thảo Luật thực hiện Dân chủ cơ sở*V/v về việc góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)*V/v về việc góp ý Dự thảo Luật Dân chủ cơ sở* Về việc góp ý dự thảo sửa đổi Luật Tiêu chuẩn & Quy chuẩn kỷ thuật* V/v góp ý dự thảo các chính sách tại dự thảo Luật giá (sửa đổi)* Về việc lấy ý kiến góp ý kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính*2527/UBND-TNMT lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật về triển khai thực hiện Nghị định 148/2020/NĐ-CP*Thông báo số 2122/TB-UBND ngày 16/7/2021 về việc lấy ý kiến của nhân dân đối với phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Cẩm Xuyên *1941 V/v góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp huyện*CV góp ý các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lĩnh vực văn hóa, thể thao và Du lịch*DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 *DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII *DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 - 2030 *DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG *Về việc đề nghị công khai, góp ý báo cáo huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới *GÓP Ý BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 *Góp ý dự thảo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ*1502 CV V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng huyện (lần 2).*1005 CV V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng huyện.*990 CV V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch NTM xã Yên Hòa.*922 CV V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch NTM xã Nam Phúc Thăng.*Giao góp ý dự thảo Hướng dẫn quy trình ban hành văn bản thực hiện ký số *V/v góp ý dự thảo Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển Du lịch huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2020-2024 *CV xin ý kiến góp ý đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non,tiểu học và THCS đến năm 2025 và những năm tiếp theo*Về việc đề nghị xem xét cho ý kiến Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2021
STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 3599/UBND-NV Công văn về việc cho ý kiến góp ý đối với dự thảo kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND tỉnh
2 3574/UBND-VP CV lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2022
3 275/ĐĐBQH Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
4 275/ĐĐBQH Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
5 275/ĐĐBQH Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
6 5352/UBND-NL4 Góp ý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
7 267/ĐĐBQH Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
8 270/ĐĐBQH Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
9 4794/UBND-TH1 V/v góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán
10 2161/UBND-NV Công văn góp ý kiến dự thảo Luật thực hiện Dân chủ cơ sở
11 2777/STNMT-TTr V/v về việc góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
12 1418/SNV-XDCQ-TCBC V/v về việc góp ý Dự thảo Luật Dân chủ cơ sở
13 1418/SNV-XDCQ-TCBC Về việc góp ý dự thảo sửa đổi Luật Tiêu chuẩn & Quy chuẩn kỷ thuật
14 3370/UBND-TH1 V/v góp ý dự thảo các chính sách tại dự thảo Luật giá (sửa đổi)
15 531/UBND-TP Về việc lấy ý kiến góp ý kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
16 2527/UBND-TNMT 2527/UBND-TNMT lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật về triển khai thực hiện Nghị định 148/2020/NĐ-CP
17 2122/TB-UBND Thông báo số 2122/TB-UBND ngày 16/7/2021 về việc lấy ý kiến của nhân dân đối với phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Cẩm Xuyên
18 1941/UBND-NV 1941 V/v góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp huyện
19 1552/UBND-VHTT CV góp ý các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lĩnh vực văn hóa, thể thao và Du lịch
20 08/KH-HU DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025