Văn bản mới nhất
* V/v đề nghị góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 93/NĐ-CP*V/v đề nghị góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 93/NĐ-CP*379 CV giao tham mưu góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh*379 CV giao tham mưu góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh*Góp ý các văn bản về bãi bỏ các Quy hoạch lĩnh vực CN-TTCN đã được tính hợp vào Quy hoạch tỉnh*CV giao tham mưu góp ý dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW về Phòng thủ dân sự*CV giao tham mưu góp ý dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW về Phòng thủ dân sự* CV đóng góp ý kiến vào kế hoạch triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW*V/v góp ý dự thảo Đề án “Phát triển văn hoá Hà Tĩnh đến năm 2030, định hướng những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”* V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ*Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)* Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức* Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức*V/v góp ý các văn bản về bãi bỏ các quy hoạch ngành thương mại đã được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050* Về việc góp ý dự thảo Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sỹ*V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, PT CCN*Công văn về việc cho ý kiến góp ý đối với dự thảo kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND tỉnh*CV lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2022*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)*Góp ý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)* V/v góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán*Công văn góp ý kiến dự thảo Luật thực hiện Dân chủ cơ sở*V/v về việc góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)*V/v về việc góp ý Dự thảo Luật Dân chủ cơ sở* Về việc góp ý dự thảo sửa đổi Luật Tiêu chuẩn & Quy chuẩn kỷ thuật* V/v góp ý dự thảo các chính sách tại dự thảo Luật giá (sửa đổi)* Về việc lấy ý kiến góp ý kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính*2527/UBND-TNMT lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật về triển khai thực hiện Nghị định 148/2020/NĐ-CP*Thông báo số 2122/TB-UBND ngày 16/7/2021 về việc lấy ý kiến của nhân dân đối với phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Cẩm Xuyên *1941 V/v góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp huyện*CV góp ý các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lĩnh vực văn hóa, thể thao và Du lịch*DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 *DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII *DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 - 2030 *DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG *Về việc đề nghị công khai, góp ý báo cáo huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới *GÓP Ý BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 *Góp ý dự thảo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ*1502 CV V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng huyện (lần 2).*1005 CV V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng huyện.*990 CV V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch NTM xã Yên Hòa.*922 CV V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch NTM xã Nam Phúc Thăng.*Giao góp ý dự thảo Hướng dẫn quy trình ban hành văn bản thực hiện ký số *V/v góp ý dự thảo Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển Du lịch huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2020-2024 *CV xin ý kiến góp ý đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non,tiểu học và THCS đến năm 2025 và những năm tiếp theo*Về việc đề nghị xem xét cho ý kiến Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2021
STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 397/CV V/v đề nghị góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 93/NĐ-CP
2 397/CV V/v đề nghị góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 93/NĐ-CP
3 379/UBND-VP 379 CV giao tham mưu góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh
4 379/UBND-VP 379 CV giao tham mưu góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh
5 282/SCT-QLCN Góp ý các văn bản về bãi bỏ các Quy hoạch lĩnh vực CN-TTCN đã được tính hợp vào Quy hoạch tỉnh
6 434/UBND-VP CV giao tham mưu góp ý dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW về Phòng thủ dân sự
7 434/UBND-VP CV giao tham mưu góp ý dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW về Phòng thủ dân sự
8 587 CV đóng góp ý kiến vào kế hoạch triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW
9 224/SVHTTDL-NSVH V/v góp ý dự thảo Đề án “Phát triển văn hoá Hà Tĩnh đến năm 2030, định hướng những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”
10 649/UBND-NC3 V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
11 352/KH-UBND Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
12 165/SNV-CCVC Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
13 165/SNV-CCVC Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
14 106/SCT-QLTM V/v góp ý các văn bản về bãi bỏ các quy hoạch ngành thương mại đã được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
15 113/CV Về việc góp ý dự thảo Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sỹ
16 63/SCT-QLCN V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, PT CCN
17 3599/UBND-NV Công văn về việc cho ý kiến góp ý đối với dự thảo kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND tỉnh
18 3574/UBND-VP CV lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2022
19 275/ĐĐBQH Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
20 275/ĐĐBQH Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)