Văn bản mới nhất
* 05 TB công nhận kết quả tuyển nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường mầm non*815 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường mầm non*02 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia XT*608 QĐ thành lập hội đồng xét tuyển nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường mầm non*501 QĐ ban hành quy chế tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường trường Mầm non*QĐ 117 công nhận kết quả tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2020*07 Thông báo kết quả chấm thi phúc khảo thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2020*4052 KẾ HOẠCH Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 2388/KH-UBND ngày 21/8/2020 tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục vụ năm 2020* 4053 thông báo tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục vụ vào làm việc tại các trường mầm non trên địa bàn*06 Thông báo kết quả thi tuyển giáo viên mầm non. tiểu học, trung học cơ sở năm 2020 vòng 2*06 Thông báo kết quả thi tuyển giáo viên mầm non. tiểu học, trung học cơ sở năm 2020 vòng 2*02 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch đối với CBCC cấp xã *4000 CV V/v Thông báo các trường hợp phải khắc phục sai phạm trong tuyển dụng công chức cấp huyện, nội dung để tổ chức tuyển dụng lại *4001 CV V/v Thông báo các trường hợp phải khắc phục sai phạm trong tuyển dụng viên chức, nội dung để tổ chức tuyển dụng lại*3979 KH thực hiện khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức*TB Thay đổi thời gian tuyển giáo viên MN, TH, THCS năm 2020 ( vòng 2)*04 TB danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển vòng 2*THÔNG BÁO kết quả thi tuyển giáo viên MN, TH, THCS năm 2020 vòng 1*868 QĐ ban hành Quy chế xét tuyển nhân viên hỗ trợ phục vụ năm 2020* 01 KẾ HOẠCH tổ chức thi tuyển giáo viên MN,TH, THCS năm 2020*01 THÔNG BÁO Thí sinh không đủ điều kiện tham gia thi tuyển*02 THÔNG BÁO Danh sách đủ điêu kiện tham gia thi tuyển vòng 1, nội dung ôn tập, thời gian địa điểm và nội dung thi nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển giáo viên MN,TH, THCS năm 2020*5687 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học, giáo viên THCS năm 2020*5662 QĐ ban hành quy chế tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2020* Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS*2911 THông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS*5293 Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS*2224 KẾ HOẠCH tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020*4160 Phê Duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020*3521 Quyết định phê chuẩn kết quả trúng tuyển giáo viên tiểu học năm 2019*1699 THÔNG BÁO kết quả xét tuyển giáo viên tiểu học, nhân viên hỗ trợ phục vụ*1697 THÔNG BÁO triệu tập thí sinh tham gia thi tuyển vòng 2*Thông báo thay đổi lịch thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019*1581 THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển công chức cấp xã không qua thi tuyển*1539 KẾ HOẠCHVề việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước*1539 KẾ HOẠCHVề việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước*1540 THÔNG BÁOTuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước*1554 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển giáo viên tiểu học và nhân viên hỗ trợ phục vụ vòng 2 (đã hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND-NC1 của UBND tỉnh)*2880 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước*2882 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước*2882 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước*Nội dung ôn tập, hình thức, thời gian, địa điểm xét tuyển giáo viên và nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ*01 THÔNG BÁO Nội dung ôn tập, hình thức, thời gian, địa điểm xét tuyển giáo viên và nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ *1497 THÔNG BÁO KQ xét tuyển viên chức y tế NĂM 2020*2863 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển giáo viên tiểu học và nhân viên hỗ trợ phục vụ đã hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND-NC1 của UBND tỉnh *01 THÔNG BÁO Nội dung ôn tập, hình thức, thời gian và địa điểm thi tuyển vòng 1 và nội dung thi nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 giáo viên tiểu học*2849 Quyết định thành lập HĐ thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019*2850 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy và Quy chế xét tuyển giáo viên tiểu học và nhân viên hỗ trợ phục vụ đã hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND-NC1 của UBND tỉnh*1464 Thông báo lịch thi tuyển viên chức y tế *2701 QĐ Về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học và nhân viên hỗ trợ phục vụ đã hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND-NC1 của UBND tỉnh* 01 TB lịch và nội dung ôn tập, tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào công chức cấp xã không qua thi tuyển*1260 Thông báo hoãn thời giann xét tuyển viên chức y tế năm 2020*1237 THÔNG BÁO thay đổi lịch xét tuyển viên chức y tế, thị trấn vòng 2*1221 Thông báo danh sách đủ điều kiên tham gia tuyển dụng giáo viên tiểu học*2497 Quyết định điều chỉnh quy chế và thay thế nội quy tuyển dụng giáo viên tiểu học chỉ tiêu năm 2019*1165 THÔNG BÁO triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức y tế*02 thông báo nội dung ôn tâp xét tuyển viên chức y tế*1077 TB danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển VC y tế*2092 Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng viên chức y tế xã, thị trấn năm 2020*1000 THÔNG BÁO V.v công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020*2017 Quyết định bổ nhiệm ông Trần Huy Nghĩa*1781 Quyết đinh diều chỉnh quy chế tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019*849 THÔNG BÁO kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2020*1492 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy, Quy chế thi tuyển giáo viên tiểu học chỉ tiêu năm 2019* 801 THÔNG BÁO bổ sung tuyển dụng giáo viên thể dục bậc tiểu học chỉ tiêu năm 2019*1483 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy và Quy chế xét tuyển viên chức trạm y tế xã, thị trấn năm 2020*THÔNG BÁO Về việc xác nhận đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã huyện Cẩm Xuyên năm 2020 *KH số 462 KH tuyển dụng viên chức y tế năm 2020*TB số 463 Thông báo tuyển dung viên chức y tế năm 2020*QĐ 881 Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức y tế năm 2020*Tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trƣởng quân sự cấp xã năm 2020*Tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trƣởng quân sự cấp xã năm 2020*354 THÔNG BÁO về tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020*328 KẾ HOẠCH về tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020*Về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng công chức cấp xã, năm 2020*Công nhận kết quả trúng tuyển giáo viên tiểu học năm 2019*Phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019*07 Thông báo kết quả chấm thi phúc khảo thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2020*94 THÔNG BÁO kết quả xét tuyển công chức xã không qua thi tuyển *80 THÔNG BÁO kết quả thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 vòng 2 *TB Thay đổi lịch thi vòng 1 và thông báo lịch thi vòng 2 thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 *GM Hội đồng thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 tổ chức cuộc họp để triển khai tổ chức công tác thi tuyển *THÔNG BÁO Lịch thi cụ thể vòng 1 thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 *THÔNG BÁO Thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 *QĐ thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 *Nội dung ôn tập, hình thức, thời gian và địa điểm thi tuyển vòng 1 và nội dung thi nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 giáo viên tiểu học năm 2019*QĐ thành lập Hội đồng thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 *THÔNG BÁO Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức mầm non tại vị trí nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ năm 2019( vòng 2) thời gian, địa điểm phỏng vấn *QĐ ban hành Nội quy, Quy chế thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 *QĐ thành lạp Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mầm non tại vị trí nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ *THÔNG BÁO Nội dung ôn tập, hình thức, thời gian,địa điểm xét tuyển viên chức mầm non tại vị trí nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ*TB Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức mầm mon tại vị trí nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ năm 2019 *QĐ thành lập hội đồng xét tuyển viên chức mầm non tại vị trí nhân viên hỗ trợ phục vụ *THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ * KH Sửa đổi, bổ sung kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 *Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019*TB tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019*QĐ điều chỉnh quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 *QĐ điều chỉnh, bổ sung thông báo, Quyết định phê chuẩn kế hoạch và Quy chế xét tuyển nhân viên mầm non *KH Tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 *TB Tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 *QĐ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học năm học 2019 *3696 QĐ ban hành Quy chế xét tuyển viên chức mầm non năm 2019 *KH Tuyển dụng viên chức mầm non năm 2019 *TB tuyển dụng viên chức mầm non năm 2019 * QĐ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức mầm non năm 2019*TB số 1899 Tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm, giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018* TB số 970 Tuyển dụng viên chức Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm năm 2018* KH số 956/KH-UBND Tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm thuộc UBND huyện Cẩm Xuyên*THÔNG BÁO Thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch hiểu biết dung về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với người tham dự xét tuyển viên chức năm 2017*TB điều chỉnh thông tin thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Trung tâm ứng dụng KTKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi và Ban quản lý du lịch Thiên Cầm năm 2017 * TB Xét đặc cách giáo viên mầm non năm 2017*TB Danh sách thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức các sự nghiệp trực thuộc năm 2017* QĐ thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi và Ban quản lý khu du lịch Thiên cầm năm 2017*KẾ HOẠCH Xét đặc cách giáo viên mầm non năm 2017*HUYỆN ỦY CẨM XUYÊN THÔNG BÁO Lịch sơ tuyển công chức, viên chức, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017*QĐ thành lập Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức mầm non tại vị trí nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ
STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 05/TB-UBND 05 TB công nhận kết quả tuyển nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường mầm non
2 815/QĐ-UBND 815 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường mầm non
3 02 /TB-HĐXT 02 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia XT
4 608/QĐ-UBND 608 QĐ thành lập hội đồng xét tuyển nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường mầm non
5 501/QĐ-UBND 501 QĐ ban hành quy chế tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường trường Mầm non
6 117/QĐ-UBND QĐ 117 công nhận kết quả tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2020
7 07/TB-HĐTT 07 Thông báo kết quả chấm thi phúc khảo thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2020
8 4052/KH-UBND 4052 KẾ HOẠCH Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 2388/KH-UBND ngày 21/8/2020 tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục vụ năm 2020
9 4053/TB-UBND 4053 thông báo tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục vụ vào làm việc tại các trường mầm non trên địa bàn
10 02/TB-HĐKTSH 06 Thông báo kết quả thi tuyển giáo viên mầm non. tiểu học, trung học cơ sở năm 2020 vòng 2
11 06/TB-HĐTT 06 Thông báo kết quả thi tuyển giáo viên mầm non. tiểu học, trung học cơ sở năm 2020 vòng 2
12 02/TB-HĐKTSH 02 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch đối với CBCC cấp xã
13 4000/UBND-VN 4000 CV V/v Thông báo các trường hợp phải khắc phục sai phạm trong tuyển dụng công chức cấp huyện, nội dung để tổ chức tuyển dụng lại
14 4001/UBND-NV 4001 CV V/v Thông báo các trường hợp phải khắc phục sai phạm trong tuyển dụng viên chức, nội dung để tổ chức tuyển dụng lại
15 3979/KH-UBND 3979 KH thực hiện khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
16 05/TB-HĐTT TB Thay đổi thời gian tuyển giáo viên MN, TH, THCS năm 2020 ( vòng 2)
17 02/TB-HĐTT 04 TB danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển vòng 2
18 03/TB-HĐTT THÔNG BÁO kết quả thi tuyển giáo viên MN, TH, THCS năm 2020 vòng 1
19 5868/QĐ-UBND 868 QĐ ban hành Quy chế xét tuyển nhân viên hỗ trợ phục vụ năm 2020
20 01/KH-HĐTT 01 KẾ HOẠCH tổ chức thi tuyển giáo viên MN,TH, THCS năm 2020