Văn bản mới nhất
*QĐ ban hành Nội quy, Quy chế thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 *QĐ thành lạp Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mầm non tại vị trí nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ *THÔNG BÁO Nội dung ôn tập, hình thức, thời gian,địa điểm xét tuyển viên chức mầm non tại vị trí nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ*TB Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức mầm mon tại vị trí nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ năm 2019 *QĐ thành lập hội đồng xét tuyển viên chức mầm non tại vị trí nhân viên hỗ trợ phục vụ *THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ * KH Sửa đổi, bổ sung kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 *Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019*TB tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019*QĐ điều chỉnh quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 *QĐ điều chỉnh, bổ sung thông báo, Quyết định phê chuẩn kế hoạch và Quy chế xét tuyển nhân viên mầm non *KH Tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 *TB Tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 *QĐ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học năm học 2019 *3696 QĐ ban hành Quy chế xét tuyển viên chức mầm non năm 2019 *KH Tuyển dụng viên chức mầm non năm 2019 *TB tuyển dụng viên chức mầm non năm 2019 * QĐ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức mầm non năm 2019*TB số 1899 Tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm, giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018* TB số 970 Tuyển dụng viên chức Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm năm 2018* KH số 956/KH-UBND Tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm thuộc UBND huyện Cẩm Xuyên*THÔNG BÁO Thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch hiểu biết dung về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với người tham dự xét tuyển viên chức năm 2017*TB điều chỉnh thông tin thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Trung tâm ứng dụng KTKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi và Ban quản lý du lịch Thiên Cầm năm 2017 * TB Xét đặc cách giáo viên mầm non năm 2017*TB Danh sách thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức các sự nghiệp trực thuộc năm 2017* QĐ thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi và Ban quản lý khu du lịch Thiên cầm năm 2017*KẾ HOẠCH Xét đặc cách giáo viên mầm non năm 2017*HUYỆN ỦY CẨM XUYÊN THÔNG BÁO Lịch sơ tuyển công chức, viên chức, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017
STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 4282/QĐ-UBND QĐ ban hành Nội quy, Quy chế thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019
2 01/LCT QĐ thành lạp Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mầm non tại vị trí nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ
3 01/TB-HĐXT THÔNG BÁO Nội dung ôn tập, hình thức, thời gian,địa điểm xét tuyển viên chức mầm non tại vị trí nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ
4 2551/TB-UBND TB Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức mầm mon tại vị trí nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ năm 2019
5 4145/QĐ-UBND QĐ thành lập hội đồng xét tuyển viên chức mầm non tại vị trí nhân viên hỗ trợ phục vụ
6 207/TB-SNV THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
7 2414/KH-UBND KH Sửa đổi, bổ sung kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019
8 2415/TB-UBND Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019
9 2415/TB-UBND TB tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019
10 3875/QĐ-UBND QĐ điều chỉnh quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019
11 3808/QĐ-UBND QĐ điều chỉnh, bổ sung thông báo, Quyết định phê chuẩn kế hoạch và Quy chế xét tuyển nhân viên mầm non
12 2306/KH-UBND KH Tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019
13 2307/TB-UBND TB Tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019
14 3695/QĐ-UBND QĐ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học năm học 2019
15 3696/QĐ-UBND 3696 QĐ ban hành Quy chế xét tuyển viên chức mầm non năm 2019
16 2222/KH-UBND KH Tuyển dụng viên chức mầm non năm 2019
17 2223/TB-UBND TB tuyển dụng viên chức mầm non năm 2019
18 3607/QĐ-UBND QĐ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức mầm non năm 2019
19 1899/Tb-UBND TB số 1899 Tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm, giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018
20 970/TB-UBND  TB số 970 Tuyển dụng viên chức Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm năm 2018