STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 2602/BC-UBND 2602 BC kết quả công tác quản lý nhà nước chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm 9 tháng đầu năm 3 tháng cuối tháng 2019
2 2364/BC-UBND 2364 BC kết quả kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện
3 2313/BC-UBND 2313 Báo cáo Việc chấp hành pháp luât về bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019 trên đia bàn huyện
4 2027/UBND-CTKH Báo cáo xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020,kế hoạch dự toán NSNN giai đoạn 2020-2022
5 1805/BC-UBND 1805 BC kết quả triển khai thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã huyện NTM giai đoạn 2010-2020
6 1639/UBND-TCKH 1639 BC tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2019
7 1584/BC-UBND 1584 Tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019(
8 1520/BC-UBND 1520 Bao cáo Quyết toán thu chi ngân sách năm 2018
9 104/CCTK-TH Ước tính tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2019