STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 5037/QĐ-UBND QĐ phê duyệt phương án và dự toán dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại xã cẩm Hòa ( nguồn kinh phí năm 2018)
2 5038/QĐ-UBND QĐ phê duyệt phương án và dự toán dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại xã cẩm Hòa ( nguồn kinh phí năm 2017,2018)
3 5020/QĐ-UBND QĐ điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 do sáp nhập đơn vị( đợt 2)
4 4893/QĐ-UBND QĐ bố trí nguồn vốn năm 2019 cho công trình cấp bách từ nguồn dự phòng ngân sách
5 2553/BC-UBND Tình hình thực hiện thu chi ngân sách 9 tháng năm 2019 và một số kiến nghị về quản lý điều hành ngân sách, đề xuất xây dựng dự toán năm 2020
6 3495/QĐ-UBND QĐ Chuyển số dự dự toán ngân sách năm 2019 do sáp nhập đơn vị
7 2027/UBND-CTKH Báo cáo xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020,kế hoạch dự toán NSNN giai đoạn 2020-2022
8 1520/BC-UBND Bao cáo Quyết toán thu chi ngân sách năm 2018
9 30/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh năm 2019