STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 11/CTCT Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
2 10/CTCT Chương trình công tác tháng 10 năm 2019
3 09/CTCT Chương trình công tác tháng 9 năm 2019
4 08/CTCT Chương trình công tác tháng 8 năm 2019
5 07/CTCT Chương trình công tác tháng 07 năm 2019
6 06/CTCT Chương trình công tác tháng 06 năm 2019
7 05/CTCT Chương trình công tác tháng 05 năm 2019
8 04/CTCT Chương trình công tác tháng 04 năm 2019
9 03/CTCT Chương trình công tác tháng 03 năm 2019
10 02/CTCT Chương trình công tác tháng 02 năm 2019
11 01/CTCT Chương trình công tác tháng 01 năm 2019