STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 02/HD-HĐKT Hướng dẫn khen thưởng công nhân, nông dân và hộ gia đình
2 3330/UBND-NV 3330 CV v/v triển khai đánh giá, xếp loại CBCCVC năm 2020
3 5549/QĐ-UBND QĐ xếp loại thi đua trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2019
4 5550/QĐ-UBND QĐ xếp loại cán bộ công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2019
5 5551/QĐ-UBND 5551 QĐ tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2019