Văn bản mới nhất
*Hướng dẫn khen thưởng công nhân, nông dân và hộ gia đình*3330 CV v/v triển khai đánh giá, xếp loại CBCCVC năm 2020*5497 QĐ Về việc khen thưởng đột xuất trong công tác cứu hộ người dân bị ngập lũ* 5081 QĐ Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019-2020* 5318 QĐ khen thưởng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh và xây dựng năm 2020* 4607 QĐ khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm*3836 Quyết định về việc tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2019 - 2020* 3835 Quyết định về việc tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng ch tập thể, cá nhaantrung tâm giáo dục nghề nghiệp -GDTX, có nhiều thành tích trong năm học 2019 - 2020* 3768 QĐ khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm* 3276 QĐ khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020* 3038 QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật năm 2019* 2113 QĐ khen thưởng cho cá nhân có hành động dũng cảm trong việc cứu người thoát khỏi đuối nước vào ngày 17/4/2020 tại Thị trấn Cẩm Xuyên*1798 QĐ khen thưởng cho các cá nhân có hành động dũng cảm trong việc cứu người do hỏa hoạn vào ngày 28/3/2020 tại thị trấn Cẩm Xuyên* 1020 QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động du lịch năm 2019*QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019*845 QĐ khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới*2495 QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng NTM và đô thi văn minh năm 2019*QĐ khen thưởng cho cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động từ thiện nhân đạo năm 2019*84 QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhận có nhiều thành tích trong côn tác Thuế năm 2019*QĐ khen thưởng cho các thôn văn hóa đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục*QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đoàn thanh thiếu nhi năm 2019*QĐ xếp loại thi đua trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2019 *QĐ xếp loại cán bộ công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2019 *5551 QĐ tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2019
STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 02/HD-HĐKT Hướng dẫn khen thưởng công nhân, nông dân và hộ gia đình
2 3330/UBND-NV 3330 CV v/v triển khai đánh giá, xếp loại CBCCVC năm 2020
3 5497/QĐ-UBND 5497 QĐ Về việc khen thưởng đột xuất trong công tác cứu hộ người dân bị ngập lũ
4 5081/QĐ-UBND 5081 QĐ Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019-2020
5 5318/QĐ-UBND 5318 QĐ khen thưởng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh và xây dựng năm 2020
6 34607/QĐ-UBND 4607 QĐ khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm
7 3836/QĐ-UBND 3836 Quyết định về việc tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2019 - 2020
8 3835 /QĐ-UBND 3835 Quyết định về việc tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng ch tập thể, cá nhaantrung tâm giáo dục nghề nghiệp -GDTX, có nhiều thành tích trong năm học 2019 - 2020
9 3768/QĐ-UBND 3768 QĐ khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm
10 3276/QĐ-UBND 3276 QĐ khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
11 3038/QĐ-UBND 3038 QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật năm 2019
12 2113/QĐ-UBND 2113 QĐ khen thưởng cho cá nhân có hành động dũng cảm trong việc cứu người thoát khỏi đuối nước vào ngày 17/4/2020 tại Thị trấn Cẩm Xuyên
13 1798/QĐ-UBND 1798 QĐ khen thưởng cho các cá nhân có hành động dũng cảm trong việc cứu người do hỏa hoạn vào ngày 28/3/2020 tại thị trấn Cẩm Xuyên
14 1020/QĐ-UBND 1020 QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động du lịch năm 2019
15 977/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019
16 485/QĐ-UBND 845 QĐ khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới
17 249/QĐ-UBND 2495 QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng NTM và đô thi văn minh năm 2019
18 108/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cho cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động từ thiện nhân đạo năm 2019
19 84/QĐ-UBND 84 QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhận có nhiều thành tích trong côn tác Thuế năm 2019
20 04/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cho các thôn văn hóa đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục