Văn bản mới nhất
*BC 3117 đánh giá kết quả hoạt động về ứng dụng CNTT năm 2019*CV kiểm tra, chấn chỉnh khắc phục các tồn tại hạn chế trên cổng dịch vụ công trực tuyến *CV tăng cường chỉ đạo, tổ chức ứng dụng CNTT trong CCHC, xây dựng chính quyền điện tử các cấp*QĐ thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính và Hội đồng thẩm định xác định chỉ số CCHC năm 2019 tại các xã thị trấn trên địa bàn*QĐ thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính và Hội đồng thẩm định xác định chỉ số CCHC năm 2019 tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện*QĐ kiện toàn cán bộ đấu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện*CV triển khai Bộ tiêu chí và phần mềm đánh giá chính quyền điện tử*Tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4*Kết quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra cải cách hành chính* V/v triển khai thực hiện các Quy chế mới ban hành về kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.*CV Về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC* 1446 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2019*CV 1179 triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực chính sách của Bộ Quốc phòng*Ban hành mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Cẩm Xuyên năm 2019*KH số 213 Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện*CV 188 Về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2018*KH số 141 Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2019* CV số 137 Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính*KH số 31 Cải cách hành chính huyện Cẩm xuyên năm 2019*Về việc tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống mã độc; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân khi sử dụng mạng xã hội
STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 3117/BC-UBND BC 3117 đánh giá kết quả hoạt động về ứng dụng CNTT năm 2019
2 3044/UBND-VP CV kiểm tra, chấn chỉnh khắc phục các tồn tại hạn chế trên cổng dịch vụ công trực tuyến
3 2367/UBND-VHTT CV tăng cường chỉ đạo, tổ chức ứng dụng CNTT trong CCHC, xây dựng chính quyền điện tử các cấp
4 3789/QĐ-UBND QĐ thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính và Hội đồng thẩm định xác định chỉ số CCHC năm 2019 tại các xã thị trấn trên địa bàn
5 3789/QĐ-UBND QĐ thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính và Hội đồng thẩm định xác định chỉ số CCHC năm 2019 tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện
6 3538/QĐ-UBND QĐ kiện toàn cán bộ đấu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện
7 2093/UBND-VHTT CV triển khai Bộ tiêu chí và phần mềm đánh giá chính quyền điện tử
8 1814/UBND-VP Tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4
9 1590/BC-UBND Kết quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra cải cách hành chính
10 1534/UBND-VP V/v triển khai thực hiện các Quy chế mới ban hành về kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.
11 1516/UBND-NV CV Về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC
12 1446/BC-UBND 1446 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2019
13 1179/UBND-NV CV 1179 triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực chính sách của Bộ Quốc phòng
14 701/QĐ-UBND Ban hành mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Cẩm Xuyên năm 2019
15 213/KH-UBND KH số 213 Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện
16 188/UBND-VHTT CV 188 Về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2018
17 141/KH-UBND KH số 141 Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2019
18 137/UBND-NV CV số 137 Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính
19 31/KH-UBND KH số 31 Cải cách hành chính huyện Cẩm xuyên năm 2019
20 04/UBND-VHTT Về việc tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống mã độc; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân khi sử dụng mạng xã hội