huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Thịnh

Cẩm Thịnh có diện tích 85191.45ha (có diện tích rộng thứ 2 sau Cẩm Mỹ), dân số 6813 người, tỷ lệ tăng dân số 13,9%, mật độ 99 người/Km2

Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Thịnh

Bộ máy quản lý xã Cẩm Thịnh

Điều kiện tự nhiên

Thành tựu đạt được

Tiềm năng và thành tựu của xã

Tiềm năng và thành tựu của xã

Tin tức sự kiện