huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Thăng

Xã Cẩm Thăng với diện tích 691.69 ha, dân số 4281 người, tỷ lệ tăng dân số 4%, mật độ 625người/km2

Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Thăng

Bộ máy quản lý xã Cẩm Thăng

Điều kiện tự nhiên

Thành tựu đạt được

Tin tức sự kiện