huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Quang

Xã Cẩm Quang với diện tích tự nhiên 957.29ha, dân số: 6285 người, tỷ lệ tăng dân số: 10.1%, mật độ 659người/km2, 1 xã có bề dày truyền thống lịch sử chống giặc ngoại xâm và đấu tranh cách mạng.

Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Quang

Bộ máy quản lý xã Cẩm Quang

Điều kiện tự nhiên

Thành tựu đạt được

Tiềm năng của xã

Tiềm năng của xã

Tin tức sự kiện