huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

UBND xã Cẩm Yên /  Thành tựu đạt được

Tiềm năng và thành tựu của xã

10-31-2014

Các Thành Tựu:

- Về văn hoá: Đến cuối năm 2009 có 9/11 thôn được công nhận Làng văn hóa( Trong đó cấp Tĩnh 5, cấp huyện 3). Có 2 trường và trạm y tế được công nhận Đơn vị văn hoá cấp Tĩnh, có 886 hộ gia đình văn hoá.
- Về quốc phòng an ninh: Luôn luôn giữ vững, là đơn vị dẫn đầu toàn huyện. Mặt trận tổ quốc, các ngành, các đoàn thể luôn là đơn vị xuất sắc được các đơn vị khen thưởng.
- Cơ sở vật chất ngày càng được kiên cố hoá như: Điện, Đường, Trường,Trạm.

Làng nghề truyền thống:

- Xã Cẩm Yên có nghề nấu rượu nếp, Trồng Cam ở Thôn Yên Thành.