huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

UBND xã Cẩm Quan /  Thành tựu đạt được

Thành tựu đạt được

10-31-2014

- Sản lượng thu nhập hàng năm tăng, đã đưa các công cụ máy móc vào trong phục vụ sản xuất chiếm tỷ lệ cao.
 - Công tác an ninh quốc phòng được giữ vững. Văn hóa xã hội được khởi sắc, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 81%, gia đình thể thao đạt cao, làng văn hoá chiếm 50%.
 - Về y tế: Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được chú trọng và đầu tư đúng mức, giảm được tỷ lệ ốm đau dịch bệnh.
 - Về giáo dục: Hiện nay đã có 3 trường chuẩn quốc gia, 1 trường tiên tiến xuất sắc…