huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin giáo dục

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

10-25-2014

Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Huyện ủy Cẩm Xuyên vừa tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 104 hệ tại chức. Dự lễ khai giảng, có các đồng chí Nguyễn Trọng Tứ và đồng chí Trần Hữu Dương – Phó hiệu trưởng trường Chính trị Trần Phú. Ở huyện có  đồng chí Đặng Quốc Cương – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 104 gồm có 85 học viên, là cán bộ các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn, các trường học. Trong thời gian 2 năm, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề như: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Khoa học hành chính, một số nội dung cơ bản trong thực hiện quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước ta về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, chính sách đối ngoại. Các kỷ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với trang bị lý luận, các học viên sẽ được tham gia các chương trình nghiên cứu thực tế ở các địa phương, đơn vị nhằm gắn lý luận với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Khóa học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ ở cơ sở, nhằm thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngủ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nâng cao khả năng lãnh đạo, điều hành cho đội ngủ cán bộ trong tình hình mới.

 

Tin, ảnh: Hồng Phượng – Minh Sơn