huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

04/08/2014

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn vừa ký quyết định ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và giao Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, đồng thời chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai ở các địa phương.

Ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Theo Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thì tỷ lệ hàng rào cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh phải đạt từ 70% trở lên. (Trong ảnh: Nét đẹp làng quê Tùng Ảnh - Đức Thọ)

Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của Hà Tĩnh gồm 10 tiêu chí: nhà ở và công trình phụ trợ; vườn hộ và công trình chăn nuôi; hàng rào; đường giao thông; nhà văn hóa và khu thể thao thôn; hệ thống điện; văn hóa, giáo dục, y tế; vệ sinh môi trường; hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội; chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước và các quy định khác của các tổ chức. Trong mỗi tiêu chí đó có các nội dung cấu thành, được đánh giá theo các chỉ tiêu đạt và những tỷ lệ nhất định.

Ngoài 10 tiêu chí trên, các nội dung khác theo 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới có áp dụng tại địa bàn thôn đều phải đạt chuẩn.

Cụ thể 10 tiêu chí và các nội dung cấu thành như sau:

Ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
Ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
Ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu