huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên: Phát huy vai trò trong xây dựng NTM

25/06/2014

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020 của Chính phủ; thực hiện Nghị quyết số 01  của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng NTM, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đồng thời phát động phong trào thi đua liên kết phục vụ chương trình xây dựng NTM và triển khai có hiệu quả đến các công đoàn cơ sở.

 

Với phương châm “bám sát cơ sở”, công đoàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền giúp các xã xây dựng quy hoạch, đề án phát triển sản xuất, giúp nhân dân thực hiện cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực như áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa; phát triển chăn nuôi theo mô hình liên kết, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Năm 2013, công đoàn các cấp đã vào cuộc tích cực, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua sôi nổi trong giữa các đơn vị cơ sở, cán bộ, đoàn viên công đoàn trong toàn huyện với tinh thần chung sức xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể. Phổ biến, quán triệt cơ chế, chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM trong các cấp công đoàn từ tỉnh đến xã. Phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức 6 lớp tập huấn cho gần 540 đoàn viên công đoàn và người dân tham gia. Tập trung tuyên truyền và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách như: tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tín dụng đối với hộ nghèo; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ lãi suất vay vốn, tập huấn tin học văn phòng, Phát động cán bộ công đoàn đi đầu, gương mẫu hiến đất, đóng góp ngày công, hiến tài sản làm đường giao thông, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng mô hình phát triển sản xuất rau sạch, chung tay xây dựng NTM.

Công đoàn các cấp đã đi đầu trong vận động nhân dân chấp hành việc giải tỏa hành lang, hiến đất, dịch tường, dịch dậu, chặt cây, đóng kinh phí, ngày công để làm đường giao thông và được người dân đồng tình hưởng ứng. Đoàn viên công đoàn đã hiến trên 12500 m2 đất vườn, hiến 148 tài sản trên đất. Đến nay toàn huyện đã làm được trên 384 km đường giao thông nông thôn với tổng giá trị khoảng 231 tỷ đồng. Thực hiện việc dồn đổi ruộng đất nông nghiệp, làm giao thông thủy lợi nội đồng, cán bộ, đoàn viên công đoàn các xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu tích cực tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân triển khai làm trục chính nội đồng với tổng số khoảng 54 km.

 

             Upload

Việc triển khai thực hiện đề án phát triển sản xuất tiếp tục được nhân rộng. Từ đầu năm 2013 đến nay huyện đã triển khai được 8 mô hình liên kết trong chăn nuôi lợn với diện tích trên 800 m2. Trong đó, đoàn viên công đoàn có 4 mô hình với tổng kinh phí 850 triệu đồng. Đoàn viên công đoàn tích cực trong việc vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Một số công đoàn cơ sở còn đảm nhận công việc cắm mốc quy hoạch; liên hệ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng NTM một số địa phương như Cẩm Bình, Cẩm Yên, Cẩm Hòa; vận động đoàn viên hỗ trợ kinh phí cho các xóm, thôn sáp nhập; cán bộ công đoàn có vai trò tiên phong trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu…

Sau 03 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, diện mạo nông thôn được thay đổi rõ rệt, hạ tầng kinh tế xã hội đã có bước phát triển, nhất là hệ thống giao thông, môi trường và các công trình phúc lợi. Công tác chỉ đạo xây dựng NTM đã khơi dậy được tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là cán bộ công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn, tạo không khí thi đua toàn dân chung sức xây dựng NTM. Hiện nay, Cẩm Xuyên đã có 1 xã Cẩm Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Trong năm 2014, huyện phấn đấu về đích 3 xã là Cẩm Yên, Cẩm Thành và Cẩm Thăng.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM gắn với phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn trong những năm tới, công đoàn các cấp huyện Cẩm Xuyên cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm; tạo sự đồng lòng chung sức xây dựng NTM trong khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy tốt chức năng của công đoàn trong việc tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM; phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đề xuất với các cấp, các ngành xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng NTM. Tăng cường tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở về hoạt động của ban thanh tra nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo huyện về việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM”

                                        Tin, ảnh: Hiền Mai