huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tiết kiệm điện trong mùa khô: Nhiệm vụ bức thiết!

28/04/2014

Mặc dù năm nay, tình hình cung ứng điện trong mùa khô ở khu vực miền Bắc khá ổn định nhưng việc tiết kiệm điện vẫn là nhiệm vụ thường xuyên.

Năm 2014, Điện lực Hà Tĩnh đặt mục tiêu tiết kiệm ít nhất 10% sản lượng điện sử dụng trong công sở nhà nước và 1,5% tổng sản lượng điện tương ứng thương phẩm của kế hoạch năm 2014 (10.125.000 kWh).

Nhằm thực hiện tốt chủ trương này, Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người dân hiểu, thực hiện. Công ty cử cán bộ tuyên truyền, phổ biến tư vấn kiến thức tiết kiệm điện trực tiếp đến từng thôn, tổ dân phố, các trường, cơ quan, doanh nghiệp (DN), trường học trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công ty tuyên truyền rộng rãi các chỉ thị về tiết kiệm điện; phát tờ rơi đến các đối tượng khách hàng và dán poster tiết kiệm điện đến từng địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở làm việc của các cơ quan, DN, UBND xã, phường trên địa bàn thành phố, thị xã.

Đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện trong mùa khô
Công nhân Điện lực TP.Hà Tĩnh bảo dưỡng đường dây tại phường Trần Phú.

Ảnh: Thảo Trang

Cùng đó, Công ty phối hợp với Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện tiết kiệm điện; thường xuyên theo dõi, thống kê tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, DN nhà nước để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, DN sản xuất không chấp hành tiết kiệm điện. Công ty còn phối hợp tham gia thực hiện chương trình “Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất và phát động phong trào tiết kiệm điện năm 2014”; thực hiện chương trình hỗ trợ quảng bá bình đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; duy trì, mở rộng chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”, “Trường học chung tay tiết kiệm điện” theo bộ quy chuẩn chương trình.

Ông Nguyễn Phúc Phong – Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: Để tổ chức thực hiện có hiệu quả, Công ty đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho các phòng chức năng, điện lực các huyện, thị, thành phố và thường xuyên đôn đốc, theo dõi. Các phòng chuyên môn của Điện lực tỉnh thành lập các tiểu ban triển khai từng chương trình tiết kiệm điện cụ thể; xây dựng kế hoạch sử dụng điện năm 2014 và tổ chức thực hiện tiết kiệm điện để đảm bảo mục tiêu kế hoạch; tiếp tục lập các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn mới tiếp nhận; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình sửa chữa lớn lưới điện để sớm đưa vào sử dụng nhằm nâng cao chất lượng cung ứng điện, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng; xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến tư vấn kiến thức sử dụng điện tiết kiệm; kiểm tra, giám sát các khách hàng sản xuất thực hiện đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã được đăng ký trong hợp đồng mua bán điện.

Các điện lực trực thuộc cũng thành lập tiểu ban chỉ đạo tiết kiệm điện và làm việc với UBND huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, DN, hộ dân trên địa bàn thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả; cử cán bộ tuyên truyền, phổ biến tư vấn kiến thức tiết kiệm điện trực tiếp đến từng thôn, tổ dân phố, các trường học, cơ quan, DN trên địa bàn và làm việc với khách hàng SXKD dịch vụ, chiếu sáng công cộng để ký cam kết tiết kiệm điện theo đúng nội dung qui định, phấn đấu đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

                                                                                           Theo:Thu Hồng
                                                                                               Baohatinh.vn