huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Bình: Tỷ trọng chăn nuôi nằm ở tốp đầu của tỉnh.

13/02/2014

Là địa phương có truyền thống về phát triển chăn nuôi, trong những năm qua xã Cẩm Bình đã tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Với những thuận lợi trong chính sách hỗ trợ cũng như các cơ chế thủ tục đã tạo điều kiện cho người dân mở rộng các khu chăn nuôi tập trung. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để đưa tỷ trọng chăn nuôi Cẩm Bình nằm ở tốp đầu của tỉnh.

 Bên cạnh phát triển kinh tế dựa trên nền tảng tiềm năng lợi thế của địa phương, Cẩm Bình cũng tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề và tạo điều kiện ác thủ tục hành chính, vay vốn để người dân có điều kiện đầu tư sản xuất. Cùng với mở các lớp tập huấn KHKT thì xã cũng tổ chức việc tham quan các mô hình tiêu biểu để đúc rút kinh nghiệm áp dụng tại địa phương. Đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng nhà nước trong việc hỗ trợ người dân sản xuất theo chương trình quốc gia xây dựng NTM. Đến nay toàn xã Cẩm Bình đang có 2 HTX chăn nuôi, xây dựng 3 khu chăn nuôi với quy mô 1000 con trên lứa. Ngoài ra còn có trên 500 hộ chăn nuôi với số lượng từ 20 – 30 con mỗi lứa. Với tổng đàn lợn gần 22.000 con, đàn gia cầm hơn 100.000 con Cẩm Bình là một trong những đơn vị có tỷ trọng chăn nuôi ở tốp đầu của tỉnh.

Tin, ảnh: Đình Tuấn