huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin văn hóa xã hội

Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân

11-09-2014
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, Nghị định quy định về hoạt động tín ngưỡng; về tổ chức tôn giáo; hoạt động tôn giáo của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc và tổ chức tôn giáo; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
 
 
 Nhà nước CHXHCN Việt Nam tôn trọng và bảo đảm
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo,
theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân 
Ảnh: Hoàng Long
 
Nghị định nêu rõ: Nhà nước CHXHCN Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Nghiêm cấm việc ép buộc công dân theo đạo, bỏ đạo hoặc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Nghị định cho biết: Những lễ hội tín ngưỡng sau đây khi tổ chức phải được sự chấp thuận của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi diễn ra lễ hội: Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu; Lễ hội tín ngưỡng được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn; Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước…
 
Nghị định cũng quy định rõ việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo; đăng ký hoạt động tôn giáo, công nhận tổ chức tôn giáo…
 
Nghị định này gồm 5 chương, 46 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2013, thay thế Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1-3-2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.
Nguồn: Báo Đại Đoàn Kết