huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên quán triệt, học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 khóa XII và các Nghị quyết 07,08,09 của Tỉnh ủy

08-11-2018

         Ngày 8/8/2018, huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị cốt cát toàn huyện quán triệt, học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 khóa XII của BCH Trung ương Đảng và các Nghị quyết 07, 08, 09 của Tỉnh ủy. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Cương - UBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí UVBTV Huyện ủy.

 


Cẩm Xuyên quán triệt, học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 khóa XII và các Nghị quyết 07,08,09 của Tỉnh ủy.

 

          Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, trong thời gian một ngày, đội ngủ cán bộ cốt cán huyện Cẩm Xuyên lần lượt được nghe các đồng chí lãnh đạo huyện quán triệt 3 Nghị quyết của hội nghị lần thứ 7 khóa XII của BCH Trung ương Đảng về công tác cán bộ, chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội,  gồm các Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

        Tại hội nghị cũng đã được nghe quán triệt các Nghị quyết 07 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 08 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh phát triển CN-TTCN đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới; Nghe quán triệt các nội dung của Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - UBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị.

 

        Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Cương - UBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Để các Nghị quyết được triển khai thực hiện có hiệu quả vào thực tiễn, BTV huyện ủy Cẩm Xuyên yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ  sau hội nghị phải tổ chức thảo luận một cách có trọng tâm, đúng nội dung yêu cầu đề ra, nhằm đưa ra những giải pháp, nêu cao trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, từng ban, phòng, ngành trong thực hiện Nghị quyết; Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền nội dung của các Nghị quyết đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó cần cụ thể hóa các Nghị quyết bằng các chương trình hành động với những nhiệm vụ  cụ thể, sát với thực tiễn từng địa phương, từng ngành. Gắn  thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 với thực hiện 6 khóa XII, nhất là Nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tỏ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

                                     

                                                Hồng Phượng – Minh Sơn