huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

TT CCHC, PBGDPL

Luật Tố cáo Luật số 25/2018/QH14

07-11-2018

Luật Tố cáo Luật số 25/2018/QH14, gồm 9 Chương, 67 Điều, được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019

Xem chi tiết tại đây