huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

TT CCHC, PBGDPL

Luật Đo đạc và Bản đồ Luật số 27/2018/QH14

07-11-2018

Luật Đo đạc và Bản đồ Luật số 27/2018/QH14 gồm 9 Chương, 61 Điều, được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019

Xem chi tiết tại đây