huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

TT CCHC, PBGDPL

Luật An ninh mạng Luật số 24/2018/QH14

07-11-2018

Luật An ninh mạng Luật số 24/2018/QH14 gồm 7 Chương, 43 Điều, được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019

- 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng. Đây là nội dung nổi bật của Luật An ninh mạng (Chi tiết tại Điều 8 của Luật An ninh mạng)

1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi như:

+ Tổ chức, hoạt động, lôi kéo, đào tạo,…người chống Nhà nước Việt Nam;

+ Xuyên tạc lịch sử, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội;

+ Hoạt động mại dâm, mua bán người; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội;

+ Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội,…

2. Thực hiện tấn công, khủng bố, gián điệp, tội phạm mạng…;

3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, Internet…;

4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng…;

5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân…;

6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này.

Xem chi tiết tại đây