huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

TT CCHC, PBGDPL

Luật Quốc Phòng Luật số 22/2018/QH14

07-11-2018

Luật Quốc Phòng Luật số 22/2018/QH14 gồm 7 Chương, 40 Điều, được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019

Xem chi tiết tại đây