huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Xã Cẩm Bình tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 -2021

07-04-2018

     Nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, Xã Cẩm Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 -202. Dự hội nghị ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương- UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đại HĐND huyện bầu tại khu vực.

 


 HĐND xã Cẩm Bình tổ chức kỳ họp thứ 6,  khóa XIX nhiệm kỳ 2016 -2021.

 

       Trong 6 tháng đầu năm 2018 xã Cẩm Bình đã tập trung xây dựng hiệu quả chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng các mục tiêu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, phấn đấu cuối năm 2018 đạt xã NTM kiểu mẫu. Phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu, vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế vườn ngày càng sâu rộng và đưa lại hiệu quả thiết thực được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân nâng cao ý thức, tự giác tham gia thực hiện có hiệu quả.

      Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn xóm, đến nay hầu hết các thôn trên địa bàn xã đều đạt từ 90% trở lên về 10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Diện tích sản xuất đạt 437,5 ha đạt 50% KH, năng suất đạt hơn 61 tạ/ha. Các mô hình liên kết thâm canh tổng hợp sản xuất theo hướng hữu cơ ở Thôn Đông Trung; Trung tâm thương mại chợ Đình đảm bảo tốt cho giao thương buôn bán của nhân dân trong và ngoài xã. Các HTX, THT nông sản hoạt động có hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường. Qũy TDND hoạt động đã tạo điều kiện tốt cho nhân dân, chủ động nguồn vốn trong phát triển kinh tế.

 


Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện và xã Cẩm Bình tham dự chỉ đạo tại kỳ họp.

 

      Trên cơ sở các báo cáo tại kỳ họp các đại biểu cũng đã đồng tình cao các nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm đồng thời đề ra các giải pháp thiết thực cho mục tiêu phát triển trên các lĩnh vực của xã trong 6 tháng cuối năm. Phấn đấu cuối năm 2018 sẽ đạt xã NTM kiểu mẫu đảm bảo kế hoạch đề ra.

 

Ngọc Long – Phương Thảo