huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

TT CCHC, PBGDPL

Hướng dẫn triển khai một số quy định đối với hoạt động xuất bản Bản tin

10-29-2018

Để tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản Bản Tin, đề nghị các cơ quan, đơn vị lưu ý một số nội dung sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin

- Thời hạn của giấy phép xuất bản bản tin là 01 năm tính từ ngày được cấp giấy phép. Sau khi hết thời hạn ghi trên giấy phép, để tiếp tục xuất bản Bản tin, các cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin theo quy định để được cấp giấy phép mới; khi có thay đổi về nội dung ghi trong giấy phép thì thực hiện thủ tục thay đổi thông tin theo quy định (hướng dẫn thực hiện TTHC vể xuất bản bản tin được đăng trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh www.dichvucong.hatinh.gov.vn).  

- Xây dựng quy trình kiểm tra thông tin trước khi đăng phát. Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động bản tin, không được đăng phát quảng cáo trong bản tin.

- Ngay sau khi in xong Bản tin, trước khi phát hành, yêu cầu các đơn vị phải nộp 02 bản lưu chiểu về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, ngoài bì thư ghi rõ: Bản tin nộp lưu chiểu).

2. Đối với các doanh nghiệp hoạt động in xuất bản phẩm

- Không được nhận in các bản tin chưa được cấp Giấy phép xuất bản hoặc Giấy phép đã hết thời gian hiệu lực theo quy định pháp luật.

- Lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chấp hành nghiêm các quy định trong nhận chế bản, in, gia công sau in theo quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Ngô Tư