huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Quy hoạch - Kế hoạch

KH số 1320 Thực hiện NQ số 61/2014/NQ-HĐND ngày 31/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt " Đề án nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn giai đoạn 2015-2020 và định hướng những năm tiếp theo trên đia bàn huyện Cẩm Xuyên" từ năm 2018-2020

06-27-2018

Xem nội dung chi tiết tại: Kế hoạch 1320/KH-UBND