huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Truyền thống văn hóa

Dòng họ Bùi huyện Cẩm Xuyên Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023

04-16-2018

        Dòng họ Bùi huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023.

 


  Dòng họ Bùi huyện Cẩm Xuyên Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

      Theo thời gian lịch sử con cháu họ Bùi huyện Cẩm Xuyên đã trải qua hơn 15 đời và phân bố hầu hết các địa bàn trên toàn huyện với trên 4800 khẩu. Con cháu họ Bùi từ xưa đến nay có nhiều đóng góp trí tuệ, sức lực và hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, quê hương. Trong thời kỳ đổi mới, con cháu họ Bùi đã tích cực, học tập, lao động, sáng tạo, nghiên cứu tham gia hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

 


BCH họ Bùi huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt tại Đại hội.

 

      Phát huy truyền thống tìm về cội nguồn, tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu của cộng đồng học Bùi toàn tỉnh,  dòng họ Bùi huyện Cẩm Xuyên đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm: hoat động của dòng họ đoàn kết, tượng trợ cùng nhau phát triển; tăng cường mối liên lạc gắn bó của các chi học dòng họ Bùi; Các xã, thị trấn quan tâm thành lập ban liên lạc họ Bùi; kịp thời thông tin tuyền truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt  trong các hoạt động như phong trào khuyến học, khuyến tài, ông bà cha mẹ con cháu hiếu thảo, kinh doanh sản xuất giỏi, lao động công tác tốt …

      Đại hội lần thứ nhất đã bầu Ban chấp hành cộng đồng dòng họ Bùi huyện Cẩm Xuyên gồm 29 người, đại diện cho dòng họ Bùi ở các xã, thị trấn.

 

Hoài Thương- Minh Sơn