huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

TT CCHC, PBGDPL

KH Công tác phổ biến, giáo dục phát luật, Hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện Hương ước, quy ước năm 2018

01-09-2018

Nội dung kế hoạch