huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Khen thưởng, kỷ luật

Xếp loại thi đua trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2017

12-29-2017

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan UBND huyện tại phiên họp ngày 20/12/2017, Chỉ tịch UBND huyện quyết định:

Xếp loại thi đua năm 2017 cho các phòng, ban, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2017, cụ thể:

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 14 đơn vị

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 05 đơn vị

3. Hoàn thành nhiệm vụ: 01 đơn vị

Tin khác