huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Khen thưởng, kỷ luật

 Tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

12-29-2017

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan UBND huyện tại phiên họp ngày 20/12/2017 và đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, Chỉ tịch UBND huyện quyết định:

1. Tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" cho 19 tập thể

2. Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 161 cá nhân

3. Tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" cho 39 cá nhân

4. Tặng Giấy khen của UBND huyện cho 8 tập thể và 32 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017