huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Thảo luận lấy ý kiến vào việc quyết định các nội dung tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa 17.

08/12/2017

    Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên đã có buổi thảo luận để lấy ý kiến tham gia vào việc quyết định các nội dung tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa 17.

 


Thảo luận để lấy ý kiến tham gia vào quyết định các nội dung tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa  17.

 

    Tổ đại biểu bầu tại huyện Cẩm Xuyên đã tập trung thảo luận sâu về về tình hình kinh tế xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Theo đó, các đại biểu cho rằng :  Năm 2017 trong điều kiện khó khăn, nhưng đã có 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn 5 chỉ tiêu vẫn chưa đạt kế hoạch.

 


Ý kiến các đại biểu tại buổi thảo luận

 

     Theo đó, đồng tình cao với những chỉ tiêu, nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018, một số đại biểu cho rằng : cùng với tập trung cao cho phát triển công nghiệp, tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp nhất là xây dựng thương hiệu, đầu ra cho sản phẩm nông sản địa phương. Có giải pháp cải thiện chất lượng nguồn thu ngân sách bởi hiện nay phần lớn nguồn thu đều phụ thuộc vào tiền đất không mang tính bền vững. Quan tâm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác du lịch. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nhất là nâng cao ý thức của các doanh nghiệp, người dân trong bảo vệ môi trường sống; Hỗ trợ phát triển hợp tác xã đến năm 2020 là cần thiết, tuy nhiên, cần ưu tiên vào những lĩnh vực cụ thể, tránh tình trạng lợi dụng chính sách; Cùng với đó, cần rà soát kỹ và chấm dứt hoạt động đối với những hợp tác xã không phát huy hiệu quả..v..v..

 

Danh Cường