huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện việc quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới

10-30-2017

     Đoàn kiểm tra của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thanh - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn vừa tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả vệc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 02 - NQTU, ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về " Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện việc quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới".

      Tham dự đoàn kiểm tra ở tỉnh có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Nội chính tỉnh ủy, Ban Tôn giáo và văn phòng tỉnh ủy. Ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư Thường trực huyện ủy, các dồng chí Thường trực HĐND huyện, trưởng phó các Ban xây dựng Đảng huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện và các ban nghành UBND huyện liên quan cùng tham dự.

 

         
Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh,Trưởng đoàn kiểm tra của BCĐ Tỉnh về thực hiện quy chế dân, chủ trì việc  kiểm tra, đánh giá kết quả vệc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 02 - NQTU, ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về " Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện việc quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới".

 

     Huyện Cẩm Xuyên là đơn vị thực hiện sớm nhất tỉnh về Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh" Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện việc quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới". Huyện ủy đã tổ chức học tập quán triệt các nội dung của Nghị quyết 02 NQ/TƯ cho đội ngũ cán bộ cốt cán từ huyện đến cơ sở và đội ngũ cốt cán giáo dục với 3 lớp gần 900 lượt người tham gia.  Các đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyêt sát với tình hình các tiêu chí phấn đấu cao hơn chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Cùng với đó, việc rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy chế theo quy định phù hợp, đảm bảo với đặc thù của từng đơn vị. Phát huy quy chế dân chủ cơ sở trong huy động nguồn lực của nhân dân xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng trường học và xây dựng NTM, đô thi văn minh. Xây dựng các mô hình về huy động nguồn lực trong nhân dân...

 


Nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nên việc huy động nội lực trong nhân dân để xây dựng cơ sỏ hạ tầng luôn được nhân dân tích cực thực hiện. 
                                                               Ảnh: Hương Thành

 

      Nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở, trong 9 tháng đầu năm mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng huyện Cẩm Xuyên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, ổn định đời sống nhân dân. Cơ bản hoàn thành bồi thường thiệt hai về sự cố môi trường biển cho trên 10 ngìn đối tượng với 302 tỷ đồng; Vận động hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất sau bão số 10. Đảm bảo ANTT trên địa bàn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chế độ người có công. Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo quyết liệt, trong 9 tháng đạt 129 tỷ đồng, dạt 84% kế hoạch huyện giao; Tổng nguôn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 600 tỷ đồng bằng 87% so với cùng kỳ...

     Qua báo cáo của các thành viên đoàn kiểm tra, thì bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế, công tác quản lý nhà nước của một số địa phương, đơn vị trên một số lĩnh vực như: đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản còn chưa chặt chẽ; Công tác cải cách hành chính và hoạt động của trung tâm " giao dịch một cửa"; " Một cửa liên thông" tuy có chuyển biến nhưng còn chậm. Công tác vận động quần chúng ở một số đơn vị còn hạn chế. Vai trò kiểm tra giám sát của HĐND, đại biểu HĐND và chức năng giám sát phản biện của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện quy chế dân chủ chưa thường xuyên và kịp thời...

        Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thanh - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã đánh giá cao kết quả thực hiện vệc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 02 - NQ/TU, ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về " Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện việc quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới" tại huyện Cẩm Xuyên.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh,Trưởng đoàn kiểm tra của BCĐ Tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ, phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Cẩm Xuyên đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết 02 - NQ/TU, ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về " Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện việc quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới" tại huyện Cẩm Xuyên.
 

      Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới huyện Cẩm Xuyên cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động đã ban hành về quy định trong quy chế dân chủ; Cần quyết toàn kịp thời một số công trình xây dựng  trọng điểm, việc quy chế điều động luân chuyển giáo viên cần có quy định; Phát triển các công đoàn cơ sở trong khối doanh nghiệp; Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh tra nhân dân tại các đơn vị cần rõ nét. Đồng thời, phát huy quy chế dân chủ trong huy động nguồn lực phải được thống nhất bàn bạc nhất trí cao trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đồng tình ủng hộ.

 

Ngọc Long