huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Đoàn kiểm tra liên ngành của Tỉnh kiểm tra kết quả xây dựng NTM ở 7 xã về đích NTM từ năm 2015 về trước

10-25-2017

      Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng NTM của 7 xã về đích NTM từ năm 2015 trở về trước của huyện Cẩm Xuyên gồm các xã: Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Quang, Cẩm Yên, Cẩm Nam Cẩm Thăng và Cẩm Lạc.

 

    Qua thời gian 5 ngày kiểm tra hồ và kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra liên ngành đã có đánh giá cụ thể về từng tiêu chí, tiểu tiêu chí đạt được và chưa đạt được của 7 xã.

 


Đoàn kiểm tra liên ngành của TỈnh về xây dựng NTM làm việc với BCĐ, Ban quản lý NTM  xã Cẩm Lạc 

 

      Theo Quyết định 73/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh:“ Về việc Quy định Chỉ tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, các xã đã đạt từ 16 đến 20/20 tiêu chí. Trong đó Cẩm Bình cao nhất đạt 20/20 tiêu chí; Xã Cẩm Nam đạt 19/20 tiêu chí; Các xã Cẩm Yên và Cẩm Thành đạt 18/20 tiêu chí; 2 xã Cẩm Lạc và xã Cẩm Thăng đều đạt 17/20 tiêu chí và xã Cẩm Quang đạt thấp nhất là 16/20 tiêu chí.

   Theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh “ Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.” của UBND Tỉnh, các xã đã đạt từ 11 đến 16 tiêu chí, trong đó xã Cẩm Bình và xã Cẩm Thành đã đạt 16/20 tiêu chí; Các xã Cẩm Lạc và Cẩm Nam đạt 15/20 tiêu chí; Xã Cẩm Thăng và Cẩm Quang đạt 14/20 tiêu chí và xã Cẩm Yên mới chỉ đạt đạt 11/20 tiêu chí.

 


.... và kiểm tra thực tế tại các thôn, xóm và ở hộ gia đình.

 

    Theo kết luận, đánh giá của Đoàn kiểm tra liên ngành, nhìn chung 7 về đích NTM từ năm 2015 trở về trước của huyện Cẩm Xuyên cơ bản là giữ vững được các tiêu chí, nhưng chưa phát triển mạnh đối với các tiêu chí đã đạt, đặc biệt một số tiêu chí còn nhiều khó khăn, hạn chế như:  Tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; Tiêu chí Môi trường, tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa...

 


Trong thời gian tới các xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.
 

      Đoàn kiểm tra liên ngành mong muốn trong thời gian tới cấp ủy Đảng, chính quyền huyện và các xã cần khắc phục khó khăn tiếp tục  bổ sung, nâng cấp các tiêu chí như: Triển khai rà soát hiện trạng một cách cụ thể để có bổ sung, điểu chỉnh và nâng cao chất lượng các tiêu chí; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; Chú trọng tiêu chí về môi trường…    

     Tiếp thu đầy đủ các ý kiến đánh giá của Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh; Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Cẩm Xuyên, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý nông thôn mới các xã tiếp tục tập trung khắc phục các tồn tại do các thành viên Đoàn đánh giá trong thời gian sớm nhất, để đảm bảo đạt chuẩn bền vững.

 

 

Ngọc Long