huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Hưng ra quân xóa bỏ vườn tạp, xây dựng nông thôn mới

03-15-2017

    Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay cấp ủy chính quyền nhân dân xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên đang đẩy mạnh phong trào xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ tại các khu dân cư, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.  

 


Người dân ra quân xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ tại các khu dân cư

 

     Để phong trào đạt kết quả cao, nhiều thôn xóm đã có nhiều cách làm hay thiết thực. Trong đó phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân, vai trò của các tổ chức hội, trong huy động hội viên tham gia giúp đỡ nhau xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ. Trong một tuần ra quân đã có hơn một nghìn ngày công của các tổ chức như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân tham gia tại các khu dân cư. Đã thực hiện xóa bỏ 150 vườn tạp; chặt phá hàng nghìn cây cối các loại. Cấp ủy chính quyền xã đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn các thôn xóm thường xuyên giành nhiều thời gian tập trung về cơ sở, trực tiếp hướng dẫn và động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM.

 


Cẩm Hưng là xã đăng ký về đích NTM năm 2017

 

    Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay xã Cẩm Hưng đạt 10 tiêu chí là điện, hình thức tổ chức sản xuất, lao động có việc làm, hộ nghèo, quy hoạch, giáo dục, y tế, nhà ở dân cư, hệ thống chính trị và quốc phòng an ninh; trong số những tiêu chí chưa đạt có một số tiêu chí đạt trên 70% theo quy định như môi trường, khu dân cư kiểu mẫu. Xã đã hoàn thành sáp nhập thôn xóm từ 16 đơn vị xuống còn 9 đơn vị thôn xóm trên toàn xã. Sau khi sáp nhập nhân dân đoàn kết thi đua giúp đỡ nhau trong xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ. Đây là điều kiện để xã Cẩm Hưng phát huy sức mạnh nội lực trong nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới một cách bền vững.

 

Hoài Thương- Ngọc Long