huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Nông dân Cẩm Xuyên với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

02-03-2017

     Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tích cực, chủ động tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó hội nông dân đóng một vai trò rất quan trọng, góp phần tích cực trong việc vận động hội viên xây dựng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 

            Trên cơ sở nắm chắc những điều kiện thuận lợi cũng như khó khăn, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, Hội Nông dân huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện thành lập quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện tạo nguồn vốn hỗ trợ cho các mô hình kinh tế phát triển. Tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm; phát động phong trào hội viên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và làm giàu chính đáng; trong đó chú trọng nhiệm vụ xây dựng những mô hình kinh tế để từ đó nhân ra diện rộng, giúp cho việc nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội Nông dân tỉnh và chỉ tiêu thi đua hàng năm, Hội đã gắn mục tiêu của phong trào với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, phối hợp với các ngành, các phòng ban chức năng của UBND huyện như Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Tài nguyên môi trường, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội để cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. Đó là các chương trình vay vốn phát triển sản xuất, tập huấn, cung ứng giống, phân bón, dạy nghề cho nông dân.

 


Tuyên dương nông dân tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 - 2016
 

         Chỉ đạo cơ sở Hội phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tổng kết, tôn vinh hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu và hộ nghèo vượt khó cấp cơ sở mỗi năm một lần. Nhằm suy tôn những người làm ăn giỏi và vượt khó để thoát nghèo, vươn lên làm giàu ở các cấp cơ sở, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân xây dựng các mô hình kinh tế từ đó nhân rộng phong trào những năm tiếp theo. Thông qua các hoạt động đăng ký, tôn vinh hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, hàng năm đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn huyện. Trong 5 năm qua đã có 40.357 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

      Đã xây dựng và thành lập được 1178 mô hình trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, thủy sản, có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên trong đó 197 mô hình có doanh thu trên 1 tỷ đồng, 123 mô hình vừa với doanh thu từ 500 – 1 tỷ đồng.

     Tiêu biểu cho phong trào có những gương điển hình như: ông Trương Xuân Bính - Cẩm Minh - Giám đốc HTX Minh Lộc chăn nuôi kinh doanh tổng hợp, thu nhập 2,5 tỷ đồng/năm; bà Nguyễn Thị Thanh - Cẩm Quang - chăn nuôi dịch vụ tổng hợp thu nhập 2,3 tỷ đồng/năm; ông Phạm Văn Cảnh – Thị trấn Cẩm Xuyên - 500 con lợn nái ngoại thu nhập hàng năm 2,5 tỷ đồng, ông Nguyễn Viết Thuấn - Cẩm Lạc - trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại 500 con, kết hợp trồng cây ăn quả thu nhập 4,5 tỷ đồng/năm trại; chăn nuôi lợn siêu nạc ông Trần Nghệ Tịnh - Cẩm Thăng - nuôi 6.000 con lợn thịt/lứa, thu nhập 2 tỷ đồng/năm; chị Trần Thị Việt Hà - Cẩm Hoà - với công nghệ tiên tiến đã trồng 10,5 ha rau các loại trên đất cát bạc màu, giải quyết 40 lao động có việc làm thường xuyên.

     Để đạt được kết quả đó, 5 năm qua cán bộ hội viên huyện nhà phải nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ chủ chốt bảo đảm tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức hội và các phong trào nông dân trong tình hình mới theo Kết luận số 61-KL/BBT của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, gắn với Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020, hướng dẫn các hình thức phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng nhanh và bền vững. Phối hợp với các cấp các ngành mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết, mở rộng hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác để phát triển nhiều ngành nghề, thu hút lao động, tạo nhiều việc làm cho nông dân, khuyến khích mọi người làm giàu chính đáng, nâng cao thu nhập  giảm hộ nghèo bền vững.              

 Nguyễn Văn Hoàng
Chủ tịch Hội nông dân huyện Cẩm Xuyên