huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Hội nghị nghe và cho ý kiến về dự thảo đề án xây dựng huyện NTM.

10-03-2016

      Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về dự thảo đề án xây dựng huyện NTM. Tham dự có các đồng chí trong BTV, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện. Đồng chí Đặng Quốc Cương -  Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 


Hội nghị nghe và cho ý kiến về dự thảo đề án xây dựng huyện NTM

 

      Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã đạt được kết quả khá toàn diện. Đến nay toàn huyện đã có 7/25 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí, có 7 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và hơn 80 vườn mẫu cơ bản đạt chuẩn. Để thực hiện Nghị quyết số 01 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng đề án “Xây dựng huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”.

      Đề án đã đánh giá cụ thể về kết quả đạt được của 19 tiêu chí NTM, trên từng xã, mức độ đạt các tiêu chí, những tồn tại hạn chế, những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí. Theo dự thảo đề án thì đến nay có 25/25 xã hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới và hoàn thành điều chỉnh quy hoạch theo Thông tư 13 liên Bộ. Tiêu chí Giao thông đã có 7/25 xã đạt . Có 8/25 xã đạt tiêu chí thủy lợi, Hệ thống điện cơ bản đáp ứng yêu cầu của ngành điện, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 90%. Đối với tiêu chí trường học có 11/25 xã đạt. Tiêu chí về cơ sở vật chất văn 7/25 xã đạt. Chợ Nông thôn các xã hàng năm đã có sự tập trung đầu tư nâng cấp hoàn thiện chợ và tổ chức quản lý chợ, đến nay có 10/18 xã cơ bản đạt. Tiêu chí bưu điện có 25/25 xã đã có điểm bưu điện văn hóa xã và có internet đến thôn xóm. Đối với nhà ở dân cư hiện có 17/25 xã đạt, tỷ lệ 68 %. Tiêu chí thu nhập đánh giá có 9/25 xã đạt. Tiêu chí hộ nghèo theo đánh giá có 7/25 xã đạt. Tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên có 25/25 xã đạt. Tiêu chí hình thức TCSX  có 13/25 xã cơ bản đạt. Tiêu chí Giáo dục có 25/25 xã đạt. Về Y tế theo đánh giá có 17/25 xã đạt. Tiêu chí Văn hoá có 15/25 xã đạt với tỷ lệ 60%. Tiêu chí số môi trường có 7/25 xã đạt. Đối với hệ thống tổ chức chính trị xã hội có  9/25 xã đạt. Về An ninh TTXH  hiện có 21/25 xã đạt, chiếm 88 %. Cũng trong 5 năm, toàn huyện đã tổ chức triển khai xây dựng được 7 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cơ bản đạt chuẩn tại 7 xã về đích nông thôn mới và xây dựng 64 khu dân cư khác tại 9 xã.

     Để xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020, đề án dự thảo cũng nêu lên những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện và nêu rõ một số phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể, lộ trình thực hiện. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng ban nghành phụ trách các tiêu chí. Trong đó mục tiêu đến năm 2020, 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

         


Đồng chí Đặng Quốc Cương -  Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện
phát biểu kết luận hội nghị.

 

     Kết luận tại hội nghị đồng chí Đặng Quốc Cương đã biểu dương VPNTM huyện sớm hoàn thành đề án. Đồng chí cũng lưu ý một số phần cần phải gọn lại trước khi hoàn chỉnh. Đánh giá một cách thực chất trên cơ sở các tiêu chí đã đạt được. Đề nghị các phòng nghành rà soát lại, xây dựng từng hạng mục các tiêu chí. Đề nghị VPNTM huyện rà soát lại trên cơ sở 19 tiêu chí để xác định được tiêu chí nào hoàn thành. Trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai đề án sản xuất, nâng cao thu nhập. Đề án xử lý môi trường. Chỉ đạo xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Làm tốt công tác ANTT trên địa bàn. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Kiểm tra rà soát các tiêu chí đã đăng ký của các xã đầu thàng 10 năm 2015. Đồng thời tập trung đôn đốc 3 xã về đích NTM năm 2016 ...

 

                                                                             Đình Tuấn – Danh Cường