huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nghị quyết HĐND

Nghị Quyết Số: 44/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 HĐND huyện

10-28-2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM XUYÊN

____________________________     

       

Số: 44/2013/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cẩm Xuyên, ngày 22 tháng  7 năm 2013

  

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

6 tháng cuối năm 2013

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 6

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND ngày 09/01/2013 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 09/7/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2013.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nội dung sau:

6 tháng đầu năm 2013, thực hiện kế hoạch nhà nước trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động bất lợi đến kinh tế trong nước. Bên cạnh đó dịch bệnh gia súc, gia cầm bùng phát ở một số địa phương đã gây tổn thất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Nhưng được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của khối mặt trận, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân đã giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt tiến độ đề ra.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh (năm 2010) đạt 2.221 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ và bằng 57,45% kế hoạch; Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp đạt kết quả cao và khá toàn diện, tổng giá trị sản xuất tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2012 và bằng 58,66% so với kế hoạch; Năng suất lúa bình quân 57 tạ/ha. Đã nhân rộng nhiều giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, kết hợp với việc xây dựng nhiều cánh đồng mẫu,tăng diện tích lúa chất lượng cao lên 42% tổng diện tích gieo cấy, đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt xóa trà Xuân sớm, giảm trà Xuân trung, tăng diện tích trà Xuân muộn lên 93,4 % nên vụ Xuânđã giành được kết quả thắng lợi toàn diện. Chăn nuôi tiếp tục phát triển cả về tổng đàn và chất lượng, tỷ lệ đàn bò đạt 88% kế hoạch và bằng 103% so với cùng kỳ; Tổng đàn lợn đạt 100% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 6.550 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ. Thủy sản phát triển khá, từng bước tăng qui mô và điều kiện đánh bắt, khai thác, sản lượng 6 tháng đầu năm đạt 3.490 tấn, bằng 51,3% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất CN - TTCN - Xây dựng tăng 16% so với cùng kỳ và bằng 56,46% kế hoạch. Thương mại - Dịch vụ - Du lịch tăng 18% so với cùng kỳ.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt được một số kết quả quan trọng, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, bước đầu hoạt động có hiệu quả. Các chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời, khá đồng bộ.

Phong trào xã hội hóa về đầu tư xây dựng được tiếp tục phát huy mạnh mẽ: Giao thông nông thôn tăng 11,2% so với cùng kỳ, phát quang giải tỏa 140,7Km, đào đắp 56.400 m3 nền đường, huy động 450.000 ngày công làm giao thông; đào đắp 98.360 mđất kênh mương nội đồng.

Thu ngân sách được tập trung chỉ đạo với nhiều biện pháp tích cực, đến 30/6/2013 các khoản thu đạt 61,591 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ và bằng 60% kế hoạch.

Tập trung chỉ đạo tổ chức kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất, giải quyết cấp đất sai thẩm quyền, đến nay đã xét duyệt cấp đất ở lần đầu được 23.403 GCNQSD đất/27.500 hộ đã được xét duyệt, đạt tỷ lệ 85% và đã giải quyết, cấp GCNQSD đất cho 3.142 hộ/ 3.200 hộ thuộc đối tượng cấp đất sai thẩm quyền đạt 98%.

Văn hóa - Xã hội có nhiều chuyển biến, các chính sách xã hội được quan tâm, triển khai kịp thời, tích cực hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; Công tác xóa đói, giảm nghèo được đẩy mạnh; Giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững thành tích, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình các cấp học đạt cao; Văn hóa, thông tin, y tế, dân số, hội chữ thập đỏ đạt nhiều kết quả; Giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo ổn định chính trị xã hội trên địa bàn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được còn bộc lộ một số hạn chế: Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng tập trung chưa nhiều, sản phẩm chất lượng cao còn ít, sức cạnh tranh thấp. Việc dự tính, dự báo, kiểm tra giám sát phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi tại một số địa phương hiệu quả chưa cao. Công tác điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới theo Thông tư số 13/TT-BNN&PTNT còn chậm; phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và thực hiện giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp.

Để tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại và nổ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013, Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu và triển khai sản xuất vụ Đông 2013 đảm bảo thời vụ, hiệu quả. Tăng cường công tác phòng chống sâu bệnh, dịch bệnh đối với cây trồng và con nuôi. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống lụt bão.  

- Rà soát kết quả xây dựng Nông thôn mới theo 19 tiêu chí Quốc gia, tập trung chỉ đạo các xã điểm của tỉnh và của huyện hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch. Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập của người dân.

- Tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng để thi công dự án đúng tiến độ.

- Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt 102,3 tỷ đồng.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, thể thao, nâng cao chất lượng đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo thường xuyên, kịp thời.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, củng cố vững chắc kết quả phổ cập, tăng cường thực hiện phổ cập bậc THPT, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả Đề án quy hoạch mạng lưới trường THCS.

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường xây dựng trạm xá đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 và thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế.

- Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các phong trào từ thiện và giải quyết tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý mọi tình huống. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng - an ninh và tuyển gọi công dân nhập ngũ theo đúng kế hoạch, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng.

- Tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, tổ chức xây dựng lực lượng quân sự, công an trong sạch, vững mạnh toàn diện về mọi mặt. Hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả “Đề án bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội”. Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, kiên quyết truy quét tệ nạn xã hội, hạn chế tai nạn giao thông.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND và các ngành trong quá trình thực hiện nghị quyết.

- Đề nghị UBMT TQ huyện và các tổ chức thành viên tích cực động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 2013; đồng thời tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 17/7/2013.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên;

- Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT và UV UBND huyện;

- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Phòng: TC-KH, Tư pháp huyện;

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;

- TT. HĐND và UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đặng Quốc Cương